L’equip Llengua i Educació (LED) investiga com millorar l’educació lingüística dels aprenents d’educació primària, secundària i terciària en contextos d’educació formal, on la llengua meta és alhora vehicle i objecte d’aprenentatge. De manera necessàriament complementària, LED investiga sobre l’ús de la llengua primera (L1) i segona o estrangera (L2) per afavorir l’aprenentatge dels continguts curriculars. Partint de la dicotomia de Freire i superant-la (reading the word vs. reading the world), ens interessa explorar l’espiral que transita des del ‘aprendre a parlar una llengua’, al ‘fer servir la parla de manera eficient per aprendre una matèria acadèmica’. És a dir, al LED ens interessa explorar la interrelació que es dóna entre a) l’ús i aprenentatge de llengües primeres (L1), segones (L2) i estrangeres (LE), i b) l’ús que estudiants i professorat fan de la llengua per ensenyar i aprendre sobre el món que els envolta. 

El LED és un grup de recerca de caire eminentment aplicat que té com a última finalitat la formulació de propostes educatives i de formació del professorat sòlidament fonamentades en els resultats que ens proporciona l’anàlisi de dades empíriques recollides en aules d’ensenyament primari, secundari i terciari.

El LED forma part del consorci LLETRA, format per grups de recerca en didàctica de la llengua i la literatura.