REC-MAICLE

REC-MAICLE és l’acrònim amb què es coneix el projecte “Estudi dels espais de reflexió compartida entre professorat novell i expert que brollen a partir de la creació conjunta de material didàctic per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua en aules inclusives“. Aquest projecte ha rebut una subvenció del DURSI dins del programa ARIE (2008ARIE00034).

Resum

La recerca demostra que el denominat paradigma de “racionalitat tècnica” (Schön, 1983) o formació del professorat -i encara més la inicial- basada en la transmissió de coneixements construïts a partir de la investigació educativa no produeix millores sostenides en la pràctica educativa. Schön proposa com a alternativa una epistemologia de la pràctica en la qual es posa en relleu el coneixement inherent a aquesta pràctica. En la seva proposta, es desenvolupen les nocions de reflexió en l’acció docent i de reflexió sobre l’acció docent. Aquest conjunt d’activitats té lloc davant unes noves situacions docents i contribueixen a la presa i execució de decisions concretes, és a dir, a la posada en funcionament d’un “experiment” per a desenvolupar una millor comprensió del fenomen i provocar un canvi en la situació. La reflexió en l’acció docent implica, doncs, la construcció de noves formes de comprendre la realitat educativa i l’adopció de decisions per a actuar sobre ella. La reflexió sobre l’acció docent consisteix en la reflexió sobre els processos de construcció d’aquestes formes i sobre els resultats educatius de les decisions preses en l’acció (Cole i Knowles, 1993; Korthagen, 2001; Shulman, 1986; Shulman, 1993; Erlandson i Bifano, 1987).

El present projecte aspira a comprendre de manera més profunda la reflexió compartida en i sobre l’acció docent que sorgeix com a resultat de l’elaboració cooperativa i productiva del material docent entre el professorat de centres de secundària en actiu, el professorat en formació inicial i els investigadors universitaris.

Objectius

Aquest projecte té una doble finalitat:

A) Finalitat d’acció:

Dissenyar i pilotar un model de co-participació a tres bandes (Universitat – Instituts – CdA) per a l’elaboració de material didàctic interdisciplinar (CCSS, CCNN, L1, L2 i LE) innovador per a aules inclusives, en un context de formació inicial del professorat de secundària. El pilotatge persegueix una finalitat doble: a) valorar des de una perspectiva de “sentit comú compartit” l’eficàcia formadora del model dissenyat; i b) determinar l’aplicabilitat del model a la col·laboració amb altres CdA  o serveis educatius que promouen la innovació educativa en aules inclusives a Catalunya a través de propostes concretes.

En resum: dissenyar i pilotar una experiència d’integració de llengua i continguts curriculars en la formació del professorat en i per a l’acció innovadora en aules inclusives.

Aquesta primera finalitat es subdivideix en un conjunt objectius que guien l’acció:

  1. Dissenyar una experiència multidisciplinar de formació del professorat en i per a l’acció innovadora en aules inclusives (Producte inicial).
  2. Pilotar el pla de treball anterior de forma “sensible” amb estudiants del FIPS UAB de les especialitats de llengües, CCSS i CCNN i introduir-ne els ajustaments necessaris al disseny inicial.
  3. Descriure el mètode de treball seguit per tal de poder estendre l’experiència a la col·laboració amb d’altres CdA o serveis educatius, sempre que la valoració global de l’experiència per part dels col·lectius implicats sigui positiva (Producte final).

B) Finalitat indagadora:

Observar i analitzar aprofundidament el procés de formació endegat per tal de:  a) identificar i caracteritzar els espais d’interacció multidisciplinar que es creen com a conseqüència de  l’activitat generada;  i b) determinar l’abast de la incidència de la proposta en la formació del professorat que s’inicia en la docència, i la potencialitat de l’experiència per promoure canvis entre el professorat dels instituts participants no directament involucrats en aquesta. En resum: analitzar el procés i els resultats obtinguts per avaluar l’eficàcia formadora de la proposta.

Aquesta segona finalitat es desglossa en dos objectius, que es concreten en un conjunt de preguntes de recerca que guien la indagació:

  1. Identificar i caracteritzar els espais d’interacció multidisciplinar que la proposta afavoreix.
  2. Determinar l’abast de la incidència de la proposta en la formació del professorat involucrat.