Abordar, de manera honesta, la llengua a través del currículum exigeix una estreta col·laboració entre investigador(e)s experts en llengües i investigador(e)s experts en diferents àrees de coneixement, els quals aporten no només l’expertesa en el seu camp, sinó també de la tradició discursiva pròpia de cada disciplina.

Aquesta és la raó d’existir del grup LED, que es va constituir al setembre de 2013 amb la finalitat d’orientar  la recerca sobre la relació entre desenvolupament lingüístic i aprenentatges curriculars des de les perspectives teòriques i metodològiques complementàries que aportaven membres procedents de disciplines diferents.

Malgrat la dificultat que suposa l’establiment d’equips multidisciplinaris dins de l’entorn universitari, donada l’adscripció del personal PDI en àrees de coneixement i departaments, el LED s’ha dotat de la participació de doctores/doctors adscrits a quatre departaments diferents de la UAB: a) Didàctica de la llengua i la literatura (DLL); b) Pedagogia sistemàtica i social (PSS); c) Didàctica de l’educació física, i d) Filologia hispànica.

A més, el LED col·labora regularment amb investigador(e)s de Pedagogia Aplicada, Didàctica de les CCNN, Didàctica de les CCSS, Didàctica de les Matemàtiques, Didàctica de la Música, Psicologia de l’Educació, Lingüística Aplicada i Traducció i Interpretació.  La col·laboració d’aquest(e)s investigador(e)s —que estan enquadrats en SSGGRR relacionats amb les pròpies àrees de coneixement— se substancia en accions concretes, com ara la redacció del projecte de recerca interdisciplinari “Pathway” (Ref. 2015ARMIF00001), projecte coordinat per la investigadora del LED Dra. Escobar Urmeneta (àrea de DLL). El LED també compta amb la col·laboració de professorat adscrit a l’àrea de Filologia Anglesa i Lingüística Aplicada a l’Educació d’altres universitats no catalanes.

Des del punt de vista metodològic, la visió proporcionada per l’interaccionisme social (aprenentatge situat, comunitats de pràctica, competència interactiva) propi del nucli impulsor de LED s’ha vist complementada per un enfocament pedagògic centrat en l’estudi de propostes innovadores de caràcter eminentment social (Dewey, 1938), que parteixen de la construcció i la contextualització del coneixement en entorns rics en contingut (Pepper, 1942). Aquestes fonts de referència complementàries ofereixen al nou grup un marc teòric i metodològic que enriqueix i apuntala la proposta de treball interdisciplinari iniciada pels projectes de partenariat escola-universitat endegats per l’equip col·laboratiu CLIL-SI.

El LED duu a terme nombroses accions de transferència del coneixement, en els àmbits de: a) la formació continuada del professorat AICLE, ICLES i de llengües; b) el disseny d’eines en línia per a la millora lingüística i l’autoformació; c) l’assessorament a les administracions educatives sobre desenvolupament curricular i formació del professorat, i d) el disseny de material per a la formació del professorat amb enfocaments empoderadors.