FOPP-SI

FOPP-SI és el nom amb què es coneix el projecte “Disseny i experimentació d’un model de formació del professorat per a aules de semi-immersió en llengua estrangera”. Aquest projecte ha estat subvencionat pel DURSI dins del programa ARIE (2006 ARIE 100011 i 2007 ARIE 00011) els anys 2006 i 2007.

Resum

La construcció de la UE fa necessari que la ciutadania sigui capaç de funcionar còmodament en llengües estrangeres. Complementar l’ensenyament DE llengües estrangeres amb ensenyament de matèries acadèmiques EN llengua estrangera (programes de semiimmersió o  AICLE) és una opció que guanya terreny, tal com demostra la incorporació d’aquesta opció com a “proposta prioritària” dintre de l’Acord Estratègic de febrer 2005.

De la recerca sobre tasques AICLE que vam dur a terme en el marc del projecte ArtICLE es despren que el professorat no expert troba dificultats en la planificació l’execució i avaluació d’unitats didàctiques AICLE. Per aquesta raó, ens proposem dissenyar un model de formació en planificació i execució d’actuacions AICLE a partir de dades empíriques obtingudes a aules AICLE de secundària inclusives.

Finalitat

La nostra recerca aprofita les oportunitats de col·laboració entre professors experts de secundària i professors que realitzen el Pràcticum del CQP. Degut a què aquest pràcticum es desenvolupa en un doble àmbit, els IES i la universitat, el nostre model de treball s’organitza en un triple bucle de recerca-acció i autoformació:

 1. L’experimentació per part de practicants del CQP de les seqüències didàctiques AICLE que hauran dissenyat ells mateixos, amb l’assesorament dels seus tutors a l’IES, és a dir, el de llengua estrangera i el de l’àrea de continguts.
 2. La presentació per part dels practicants dels resultats obtinguts, analitzats mitjançant cicles de recerca-acció dirigits pel professorat universitari.
 3. Les activitats de tutorització i de presentació de resultats per part dels practicants constitueixen la base de la discussió entre el grup de professors de secundària i d’universitat. D’aquesta conversa sorgiran els fonaments per a la formulació d’un model de formació didàctica per al professorat AICLE.

Objectius

Els objectius principals de formació del model que ens proposem dissenyar són:

 1. Superar els estereotips i prejudicis sobre aprenentatges en entorns multilíngües.
 2. Establir espais de comunicació entre el professorat de llengua estrangera i el de continguts.
 3. Guanyar en seguretat en un mateix en la gestió d’activitats en les aules de semiimmersió
 4. Superar la desconfiança envers l’ensenyament en tàndem (dos professores que comparteixen l’aula).
 5. Desenvolupar les competències i habilitats professionals essencials pròpies de l’ensenyament de continguts en una llengua estrangera.

Resultats

 1. Treballs de recerca
 2. Publicacions
 3. Memòria 2008
 4. Memòria 2009