L’equip Llengua i Educació (LED) investiga com millorar l’educació lingüística dels aprenents d’educació primària, secundària i terciària en contextos d’educació formal, on la llengua meta és alhora vehicle i objecte d’aprenentatge. De manera necessàriament complementària, el LED investiga sobre l’ús de la llengua primera (L1) i segona o estrangera (L2) per afavorir l’aprenentatge dels continguts curriculars. Partint de la dicotomia de Freire i superant-la (reading the word vs. reading the world), ens interessa explorar l’espiral que transita des de l’‘aprendre a parlar una llengua’, al ‘fer servir la parla de manera eficient per aprendre una matèria acadèmica’. És a dir, al LED ens interessa explorar la interrelació que es dóna entre a) l’ús i aprenentatge de llengües primeres (L1), segones (L2) i estrangeres (LE), i b) l’ús que estudiants i professorat fan de la llengua per ensenyar i aprendre sobre el món que els envolta. 

El LED és un grup de recerca de caire eminentment aplicat, que té com a última finalitat la formulació de propostes educatives i de formació del professorat sòlidament fonamentades en els resultats que ens proporciona l’anàlisi de dades empíriques recollides en aules d’ensenyament primari, secundari i terciari.

Aquest focus es concreta en les següents línies de recerca i les temàtiques que se’n deriven:

a)    La llengua com a instrument de construcció del coneixement

 1. Parlar, llegir i escriure per aprendre: ús de les llengües primeres i estrangeres com a eix transversal del currículum.
 2. Disciplines acadèmiques i comunitats discursives: descriure i caracteritzar el discurs acadèmic en aules d’enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua) de ciències, ciències socials, matemàtiques, humanitats, arts i activitat física, i en aules ICLES (Integració de Continguts i Llengua en l’Educació Superior) corresponents a diverses àrees de coneixement.
 3. Definició, caracterització i desenvolupament de la competència interactiva escolar i competència interactiva acadèmica.
 4. Exploració del rendiment acadèmic de propostes pedagògiques basades en la interacció entre iguals a l’aula d’Anglès com a Segona Llengua (ASL): treball en parelles i grups petits.
 5. Interacció mediatitzada per ordinadors a l’aula ASL.
 6. Descripció i caracterització dels tipus d’ajustos que el professorat AICLE introdueix per tal d’afavorir l’apropiació per part dels alumnes tant dels continguts acadèmics meta com de la LE.

b)    Ensenyament i aprenentatge de L2 i LE en medi escolar

 1. Exploració del rendiment acadèmic de propostes pedagògiques basades en la interacció entre iguals a l’aula de segones llengües o llengües estrangeres: treball en parelles i grups petits.
 2. Interacció mediatitzada per ordinadors a l’aula d’Alemany com a Segona Llengua.
 3. Caracterització i desenvolupament de la competència comunicativa i competència interactiva en LE en el medi escolar.
 4. Tasques i projectes. Seqüències riques en contingut. Aprenentatge significatiu i en context.
 5. Eines i estratègies d’avaluació formativa amb valor certificador: graelles, portafolis, Portafoli Europeu de Llengües, auto i coavaluació.

c)    Formació inicial i continuada del professorat en i per a la internacionalització

 1. Disseny i avaluació de models formatius de recerca col·laborativa en partenariat.
 2. Identificació d’espais i formes de treball col·laboratiu que facilitin la tasca conjunta del professorat de llengües i de continguts acadèmics cap a un enfocament autènticament integrat.
 3. Formació inicial del professorat de/en llengües estrangeres a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica docent a partir de dades empíriques (Model Bellaterra).
 4. El coensenyament o ensenyament en tàndem com a estratègia privilegiada a les aules AICLE i ICLES.
 5. Monitorització del procés de desplegament de la titulació del grau d’Educació Primària en anglès (GEP-DUA) impartida a la UAB des de la perspectiva de l’alumnat i del professorat i avaluació dels resultats pel que fa a l’aprenentatge de l’anglès, dels continguts de les matèries i del grau de satisfacció dels participants.
 6. Formació del professorat universitari implicat en la docència en anglès, creant experiències innovadores i transferibles.
 7. El Treball de Fi de Grau (TFG) i el Treball de Fi de Màster (TFM) professionalitzador com a eines d’apropiació de mètodes que afavoreixin la reflexió sobre la pròpia pràctica docent a partir de dades empíriques.
 8. Ús guiat de la videoconferència amb membres d’institucions europees i nord-americanes com a eina d’internacionalització de la formació de docents.

d)    Desenvolupament curricular i promoció de les competències plurilingües

 1. Competència comunicativa i currículum integrat de llengües.
 2. Identificació de formes organitzatives que donin resposta a les necessitats diverses dels diferents contextos acadèmics explorats i del seu alumnat, i que afavoreixin el desenvolupament integrat de les llengües primeres i addicionals.