ArtICLE

ArtICLE és el nom amb què es coneix el projecte titulat “Avaluació de tasques col·laboratives i assoliment d’objectius d’aprenentatge en aules AICLE de ciències en llengua estrangera”, subvencionat pel DURSI dins del programa ARIE (Nº 2004-00058) l’any 2004, i a la seva continuació durant el 2005.

Resum

La construcció de la UE fa necessari que els sistemes educatius dels països membres garanteixin que els seus ciutadans siguin capaços de funcionar confortablement en més d’una llengua estrangera. Tanmateix, nombrosos estudis demostren que l’ensenyament de llengües estrangeres com a objecte d’estudi no garanteix l’assoliment dels nivells de competències adequats en llengües estrangeres a l’acabament dels ensenyaments obligatoris.

Complementar l’ensenyament DE llengües estrangeres amb ensenyament de continguts curriculars no lingüístics EN llengua estrangera és una opció que guanya terreny dia a dia, a mida que es va demostrant que l’ensenyament en modalitat de semiimmersió o AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) millora de manera substancial les competències en llengües estrangeres dels aprenents, sense que les seves competències en llengües primeres resultin negativament afectades.

Des del projecte ArtICLE, un equip composat per investigadors universitaris i de professorat d’educació primària i secundària de Catalunya vam treballar per oferir a tota la comunitat docent propostes educatives en llengua estrangera degudament avaluades i contrastades, que fossin adients a la realitat educativa catalana, i que promoguessin aprenentatges de qualitat en l’àrea de ciències.

Finalitat

Les característiques definitòries de les estratègies didàctiques objecte de recerca durant la primera fase del projecte van ésser:

 1. L’adequació de les activitats a diferents tipus d’alumnat en aules inclusives.
 2. La interacció entre aprenents mitjançant el desenvolupament de tasques col·laboratives.
 3. L’ús d’Internet com a font bàsica d’informació.

La continuació del projecte durant l’any 2005 ens va permetre:

 1. Aprofundir en l’anàlisi de les dades recollides.
 2. Reformular i reexperimentar la proposta didàctica inicial a partir dels resultats obtinguts a la primera fase.
 3. Avaluar l’impacte del nou format de la proposta didàctica.
 4. Contrastar els resultats d’ambdues propostes.

Resultats

L’acceptació de la nostra proposta didàctica per part del professorat i els aprenentatges assolits per l’alumnat segons els resultats de les anàlisis de les dades recollides confirmen la validesa de la proposta. Vegeu a continuació la llista dels productes de recerca sorgits de l’anàlisi d’aquestes dades:

 1. Treballs de recerca
 2. Publicacions
 3. Aportacions a jornades, congressos, etc.
 4. Llicències d’estudis
 5. Memòria projecte ARIE2004-00058