Contacte: claudia.vallejo@uab.cat


Claudia Vallejo Rubinstein és doctora en didàctica de la llengua i tècnica superior de recerca del projecte Horizon2020 ‘NEW ABC’, liderat a Catalunya pel grup MIRAS. És també membre del Grup de Recerca en Educació, Interacció i  Plurilingüisme GREIP de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.

Compagina la recerca amb la docència com a professora associada del Grau d’Educació Primària, i dirigeix treballs de fi de màster en el Màster Oficial en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i en el Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants de la UAB. Ha impartit també diversos seminaris sobre didàctica del plurilingüisme, diversitat lingüística i cultural, perspectiva de gènere i anàlisi crítica del discurs en institucions d’educació superior, programes socioeducatius i de formació de professorat i de mediadors LIC.

Ha participat en diversos projectes de recerca i innovació locals i internacionals sobre educació en contextos multilingües, sobre infància i ciutadania i sobre desigualtats socials en educació.

Ha editat volums especials i ha publicat en editorials i en revistes de prestigi, incloent-hi International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Language and Intercultural Communication i Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature (indexades en quartil 1), entre altres.

Publicacions recents destacades:

Vallejo, C. (2022). Plurilingual practices and pluriliteracies in an after-school program: Encouraging children’s use of their entire repertoire for meaning making. A Masats i Nussbaum (Eds.), Plurilingual classroom practices and participation. Analysing interaction in local and translocal settings (pp. 43-53). Routledge.​

Vallejo, C. (2022). “Soc massa bo”: Pràctiques plurilingües i de pluriliteracitat empoderadores en un programa extraescolar. A Llompart i Vallejo (Eds.) Special Issue: Comprender las prácticas plurilingües y de socialización del alumnado diverso para la transformación y la inclusión educativas. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 15(2), 1-19.

Vallejo, C. (2020). Child-volunteer socialisation in an after-school programme: A case study about transcaring and transformation. Language and Intercultural Communication, 20(6), 513-530.

Vallejo, C. (2020). Translanguaging as practice and as outcome: Bridging across educational milieus through a collaborative Service-Learning project. A Moore, Bradley i Simpson (Eds.), Translanguaging as transformation: The collaborative construction of new linguistic realities (pp. 234-250). Multilingual Matters.

Vallejo, C. i Dooly, M. (2020). Plurilingualism and translanguaging: emergent approaches and shared concerns. A Dooly i Vallejo (Eds.) Special Issue: The evolution of language teaching: Towards plurilingualism and translanguaging. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23(1): 1-16.