Els botons tant d’os com d’ullal amb perforacions en forma de ‘v ‘ trobats fins ara a Es Forat sumen un total de noranta-tres unitats.

Igual com succeïa a la Cova des Càrritx , aquesta quantitat resulta inusualment elevada en comparació amb les constatades en altres contextos funeraris sincrònics de les Balears. Aquesta circumstància s’ha d’atribuir molt probablement a l’aplicació en aquests dos jaciments de mètodes d’excavació meticulosos orientats a la recollida sistemàtica d’evidències.

Resulta interessant observar, en primer lloc, que la majoria de les peces es concentra en el fons de la cavitat, just davant de l’entrada. D’aquí que es dedueixi que els cadàvers van ser dipositats inicialment als sectors distals de la sepultura, indrets als quals s’accedia en línia recta un cop franquejat el llindar d’entrada.

#link_bar a { padding:10px; font-weight:bold; margin:2px; float:left; text-decoration: none;}<br /> #link_bar a:link { color:#707070; background-color:#ffffb3; }<br /> #link_bar a:visited { color:#909090; background-color:#ffffb3; }<br /> #link_bar a:hover { color:#ffffff; background-color:#CCCCCC; }<br /> #link_bar a:active { color:#f0f0f0; background-color:#00ff00; }<br />