La mostra estudiada es compon de vuit recipients ceràmics, tots ells procedents de l’estrat de soterrament col·lectiu prehistòric. Es tractaria de contenidors d’ús comú que, en ocasió dels ritus fúnebres, van ser dipositats finalment en l’interior de la sepultura col·lectiva.

El tipus 4 inclou sis recipients amb perfil en “s”, caracteritzats per presentar vora exvasada, coll i un cos dividit per una inflexió corba o en forma de carena. La base és plana i és freqüent la presència d’un petit mamelló a l’alçada del diàmetre màxim del cos.

El tipus 5 incloïa recipients de grandària mitjana caracteritzats per posseir cos cresta, coll i bord exvasat.

Els gots sencers considerats aquí van ser col·locats originalment prop de la base del parament intern del mur ciclópi de tancament del recinte funerari. Algunes peces van ser trobades de cap per avall, circumstància que exclou en aquests casos que el seu ús estigués orientat a la contenció de substàncies dipositades com ofrena. Possiblement, van prendre part en les cerimònies celebrades en ocasió del soterrament d’algun dels membres de la comunitat o bé en ocasió d’alguna commemoració de rerefons col·lectiu.