Malgrat l’espoli patit, la cambra funerària conservava intacta bona part del dipòsit arqueològic. Això ha permès documentar una ossera formada per milers d’ossos humans corresponents a aproximadament 80 individus inhumats a la naveta.

Mentre que la zona d’exposició del cadàver se situava a l’entrada, els ossos llargs i els cranis semblen haver estat recollits periòdicament i agrupats a la zona posterior de la cambra.

Els aixovars són escassos i, a part d’alguns objectes de bronze i ceràmica, destaquen sobretot els botons d’os amb una perforació en forma de V que sembla que formessin part de la roba que cobria els morts, com han suggerit els resultats obtinguts a la Cova des Càrritx .

Per poder precisar la cronologia de la naveta serà necessari esperar els resultats d’una sèrie de datacions de C14 fetes sobre una mostra d’ossos humans. Alguns trets observats fan pensar que es podria tractar d’una de les navetes més antigues de l’illa.