El catàleg es compon de vint-i-set ítems. L’estat de conservació general de la col·lecció és acceptablement bo, encara que varia segons la categoria d’artefacte considerada. Els tipus d’objectes més freqüents són els punxons (onze peces, senceres o fragmentades) i els adorns a força d’ullals de suido (vuit peces, senceres o fragmentades). Les rebladures o claus, amb dues unitats, i agulles i agulles, amb un exemplar cadascun, els segueixen a distància, mentre que altres tres ítems més no han pogut ser adscrits a una o altra categoria.

La uniformització observada dels punxons, quant a l’elecció del suport (ràdios de bòvid) i les tècniques de fabricació emprades (polit del plançó en sentit transversal a l’eix longitudinal i alisamiento de les irregularitats en la zona epifisaria) suggereixen un apreciable nivell d’especialització i centralizació productiva.