1. Edició de les obres d’Arnau de Vilanova i del corpus arnaldià

Nota: a més de les incloses aquí se n’han publicat algunes edicions en articles dispersos.

Il·lustració: Gravat de la notícia biogràfica sobre Arnau del Liber Chronicarum de Hartmann Schedel, Nuremberg 1493, f. 224r (Procedència: Wikimedia).

1.1. Obra mèdica

Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia  (AVOMO), Barcelona, Universitat de BarcelonaFundació Noguera. Volums publicats:
II. Aphorismi de gradibus, ed. M.R. McVaugh (1975).
III. De amore heroico / De dosi tyriacalium medicinarum, ed. M.R. McVaugh (1985).
IV. De consideracionibus operis medicine sive de flebotomia, ed. L. Demaitre i P. Gil-Sotres (1988).
V.1. De intencione medicorum, ed. M.R. McVaugh (2000).
V.2. Tractatus de humido radicali, ed. M.R. McVaugh, C. Crisciani i G. Ferrari (2010). PDF accessible.
VI.1. Medicationis parabole, ed. J.A. Paniagua / Pirqé Arnau de Vilanova, ed. L. Ferre i E. Feliu (1990).
VI.2. Commentum in quasdam parabolas et alias aphorismorum series, ed. J.A. Paniagua i P. Gil-Sotres (1993).
VII.1. Epistola de reprobacione nigromantice ficcionis (De improbatione maleficiorum), ed. S. Giralt (2005). PDF accessible.
X.1. Regimen sanitatis ad regem Aragonum, ed. L. García-Ballester, M.R. McVaugh i P. Gil-Sotres (1996).
X.2. Regimen Almarie, ed. M.R. McVaugh i L. Cifuentes (1998).
XI. De esu carnium, ed. D. Bazell (1999).
XIII. Speculum medicine, ed. M.R. McVaugh (2018).
XIV. Expositio super aphorismo Hippocratis In morbis minus – Repetitio super aphorismo Hippocratis Vita brevis, ed. M.R. McVaugh i F. Salmón (2014).
XV. Commentum supra tractatum Galieni de malicia complexionis diverse, ed. L. García-Ballester i E. Sánchez Salor / Doctrina Galieni de interioribus, ed. R. Durling (1985).
XVI. Translatio libri Galieni de rigore et tremore et iectigatione et spasmo, ed. M.R. McVaugh (1981).
XVII. Translatio libri Albuzale de medicinis simplicibus, ed. A. Labarta, J. Martínez Gázquez, M.R. McVaugh, D. Jacquart i L. Cifuentes (2004). PDF accessible.

1.2. Obra espiritual

Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia (AVOThO), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans – Facultat de Teologia de Catalunya – Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani de Roma. Volums publicats:
III. Introductio in librum [Ioachim] De semine scripturarum / Allocutio super significatione nominis Tetragrammaton, ed. J. Perarnau (2004).
IV. Alphabetum catholicorum ad inclitum dominum regem Aragonum pro filiis erudiendis in elementis catholicae fidei / Tractatus de prudentia catholicorum scolarium, ed. J. Perarnau (2007).
V: Tractatus de tempore adventus Antichristi. Ipsius et aliorum scripta coaeva, ed. J. Perarnau (2014).
XIV: Interpretatio de visionibus in somniis dominorum Iacobi secundi, regis Aragonum, et Friderici tertii, regis Siciliae, eius fratris. ed. J. Mensa (2019).

Obres catalanes. Volum I: Escrits religiosos, notícia preliminar i edició de Miquel Batllori; pròleg de Joaquim Carreras i Artau, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, A 56), 1947.

L’Alia Informatio Beguinorum, ed. J. Perarnau, Barcelona, Facultat de Teologia de Barcelona (Studia, Textus, Subsidia, 2), 1978.

Arnaldi de Villanova Tractatus octo in graecum sermonem versi: Petropolitanus graecus 113, ed. J. Nadal, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Corpus philosophorum Medii Aevi. Scripta spiritualia, 2), 2002.

1.3. Corpus alquímic pseudoarnaldià

Calvet, Les œuvres alchimiques (citat a l’apartat 3), conté l’edició dels principals tractats alquímics falsament atribuïts a Arnau, molts d’ells acompanyats de traducció francesa.

2. Traduccions

 • Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat per al rei d’Aragó – Aforismes de la memòria, edició crítica d’Antònia Carré, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2017.
 • Arnau de Vilanova, Obres catalanes. Volum II: Escrits mèdics, notícia preliminar i edició de Miquel Batllori; pròleg de Joaquim Carreras i Artau, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, A 56), 1947.
 • Arnau de Vilanova, La prudència de l’escolar catòlic i altres escrits, introducció de Jaume Mensa i Valls, traducció de Jordi Raventós, Barcelona, Proa (Clàssics del Cristianisme), 2002.
 • Arnau de Vilanova, Tractat sobre l’amor heroic, introducció i text llatí de Michael McVaugh, traducció i notes de Sebastià Giralt, Barcelona, Barcino (Biblioteca Barcino, 7), 2011.
 • [Arnaud de Villeneuve], Le Livre des vins, traducció francesa, prefaci i notes de Patrick Gifreu, Perpinyà, Éditions de la Merci, 2011.
 • Arnau de Vilanova, Über den Antichrist und die Reform der Christenheit, Fidora, Alexander (trad.), Berlín-Münster-Viena-Zuric-Londres, LIT Verlag (Katalanische Literatur des Mittelalters), 2015.
 • Canteins, Jean, Arnau de Villeneuve I: Un « spirituel » soupçonné d’hérésie (avec traduction d’écrits catalans), París, Les Belles Lettres (L’Âne d’or, 49), 2015.

3. Bibliografia secundària

 • Batllori, Miquel, Arnau de Vilanova i l’arnaldisme, pròleg de Giuseppe Tavani, València, Tres i Quatre (Obra completa, 3), 1994.
 • Calvet, Antoine, Les œuvres alchimiques attribuées à Arnaud de Villeneuve: grand œuvre, médecine et prophétie au Moyen-Âge, préface de Sebastià Giralt, París – Milà, S.É.H.A. – Archè (Textes et travaux de Chrysopœia, 11), 2011.
 • García Ballester, Luis, Galen and Galenism: Theory and Medical Practice from Antiquity to the European Renaissance, ed. per Jon Arrizabalaga, Montserrat Cabré, Lluís Cifuentes i Fernando Salmón, Aldershot, Ashgate Variorum (Variorum Collected Studies Series, CS710), 2002.
 • Giralt, Sebastià, Arnau de Vilanova en la impremta renaixentista, Manresa, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut), 2002.
 • Giralt, Sebastià, “The Legend of Arnau de Vilanova, from the Middle Ages to the Early Modern Times”, dins: Paravicini Bagliani, Agostino (ed.), The Medieval Legends of Philosophers and Scholars, Florència, SISMEL – Edizioni del Galluzzo (Micrologus: Natura, Scienze e Società Medievali, 21), 2013, pp. 411-444.
 • Giralt,    Sebastià – Grau, Sergi – Mensa, Jaume, Dossier temàtic: Arnau de Vilanova i la ciència medieval, 16 (2017), Mot so razo, pp. 37-70.
 • McVaugh, Michael R., “Arnau de Vilanova”, dins: Vernet, Joan – Parés, Ramon (eds.), La ciència en la història dels Països Catalans, València, Institut d’Estudis Catalans – Universitat de València, 2004, vol. 1 (Dels àrabs al Renaixement), pp. 443-453.
 • McVaugh, Michael R., Medicine before the Plague: Practitionners and their Patients in the Crown of Aragon (1285-1345), Cambridge, Cambridge University Press (Cambridge Studies in the History of Medicine), 1993.
 • Mensa i Valls, Jaume, Arnau de Vilanova, Barcelona, Rafael Dalmau (Episodis de la història, 313), 1997.
 • Mensa i Valls, Jaume, Les raons d’un anunci apocalíptic. La polèmica escatològica entre Arnau de Vilanova i els filòsofs i teòlegs professionals (1297-1305): anàlisi dels arguments i de les argumentacions, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya (Col·lectània Sant Pacià, 61), 1998.
 • Paniagua, Juan Antonio, Studia arnaldiana: trabajos en torno a la obra médica de Arnau de Vilanova, c. 1240-1311, Barcelona, Fundación Uriach 1838, 1994.
 • Paniagua, Juan Antonio, “Vilanova, Arnau de”, dins: Anes, Gonzalo – Aldea, Quintín, i Olmedo, Jaime (dir.), Diccionario biográfico español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009 – 2013. Accessible online.
 • Pantano, Giuseppe (ed.), Arnaldo da Villanova e la Sicilia. I Convegno Internazionale in memoria di Alessandro Musco (Montalbano Elicona, 7-9 maggio 2015), Palermo, Officina di Studi Medievali (Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali, 20), 2017.
 • Perarnau, Josep (ed.), Actes de la I Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 18-19), 1995, 2 vols. PDF accessible.
 • Perarnau, Josep (ed.), Actes de la II Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 30), 2005. PDF accessible.
 • Perarnau, Josep (ed.), Actes de la III Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 46), 2014. PDF accessible.
 • Salmón, Fernando, “Arnald of Vilanova”, dins: Bynum, William F. – Bynum, Helen (eds.), Dictionary of Medical Biography, Westport, Conn. – Londres, Greenwood Press, 2006, vol. I, pp. 126-130.
 • Santi, Francesco, Arnau de Vilanova: l’obra espiritual, València, Diputació Provincial, 1987.
 • Ziegler, Joseph, Medicine and Religion c. 1300: The Case of Arnau de Vilanova, Oxford, Clarendon Press, 1998.