D’acord amb el projecte actual les línies d’investigació de l’equip per al quadrienni 2015-2108 són les següents :

1 . Desenvolupament del corpus digital d’Arnau de Vilanova amb bases de dades sobre:

 • Obres del corpus arnaldià i pseudo-arnaldià.
 • Manuscrits i edicions impreses modernes del corpus.
 • Documents arxivístics sobre la vida i l’obra d’Arnau de Vilanova.
 • Edicions contemporànies d’escrits d’Arnau i pseudo-Arnau i bibliografia secundària.

3 . Altres iniciatives d’investigació paral·leles:

 • Edició i estudi de la Interpretatio de visionibus in somnis d’Arnau de Vilanova.
 • Anàlisi de la influència d’Aristòtil en l’obra científica d’Arnau de Vilanova.
 • Estudi de la recepció de les obres mèdiques d’Arnau de Vilanova en l’era moderna.
 • Estudi de la figura i l’obra de l’escotista Antoni Andreu.
 • Anàlisi de la biografia i l’obra de Bartomeu de Tresbens, metge i astròleg del rei Pere el Cerimoniós.

4 . Divulgació:

 • Ampliació a d’altres llengües de la presentació multilingüe de la biografia, obra i posteritat d’Arnau de Vilanova en el lloc web.
nazari.gif
Il·lustració: Drac o Gallina del segon somni, Gravat de Giovan Battista Nazari, Della Tramutatione Metallica Sogni Tre, Brescia, 1564, f. 28v. Aquest llibre inclou la versió italiana alguns tractats alquímics pseudoarnaldians.


D’acord amb el primer projecte les línies d’investigació de l’equip per al trienni 2012-2014 eren les següents:

1 . Creació i desenvolupament del corpus digital d’Arnau de Vilanova amb bases de dades sobre:

 • Obres del corpus arnaldià i pseudo-arnaldià.
 • Manuscrits i edicions impreses modernes del corpus.
 • Documents arxivístics sobre la vida i l’obra d’Arnau de Vilanova.
 • Edicions contemporànies d’escrits d’Arnau i pseudo-Arnau i bibliografia secundària.

2 . Espai de trobada per a la investigació i l’estudi sobre Arnau de Vilanova:

 • Creació d’un lloc web centrat en Arnau de Vilanova on siguin accessibles les bases de dades .

3 . Altres iniciatives d’investigació paral·leles:

 • La tradició manuscrita del corpus arnaldià: catàleg i descripció dels manuscrits.
 • Inici de l’edició crítica de les obres de Girona i Lleida d’Arnau de Vilanova .
 • Les edicions impreses en l’època moderna de l’obra mèdica d’Arnau de Vilanova .
 • Recopilació i revisió dels documents arxivístics sobre Arnau de Vilanova .

4 . Divulgació:

 • Presentació multilingüe de la biografia, obra i posteritat d’Arnau de Vilanova en el lloc web (català, castellà i anglès).