L’Àrea Assistencial del Servei de Psicologia i Logopèdia és un servei de transferència de coneixement i suport de pràcticum (estudiants de Grau, de Máster i de Doctorat) a la docència de la Facultat de Psicologia de la UAB, amb l’objectiu principal d’oferir a la comunitat universitària i a la societat en general un servei especialitzat i d’alt nivell en l’atenció en psicologia sanitària i clínica, i de logopèdia. L’activitat assistencial del Servei de Psicologia i Logopèdia s’adreça prioritàriament als membres de la comunitat universitària de la UAB, en un segon lloc a familiars i a persones de l’entorn més proper de la UAB i, per últim, a qualsevol persona externa a la UAB que demani els seus serveis

L’objectiu inicial de l’Àrea assistencial del Servei de Psicologia i Logopèdia és arribar a ser conegut per la comunitat UAB, pels municipis propers i per les institucions sanitàries, com un recurs assistencial complementari a l’oferta existent, referent de qualitat en l’atenció integral en psicologia sanitària, en salut mental i en logopèdia. La posició del Servei a llarg termini ha de consolidar-se com la d’un centre de referència per la seva qualitat de servei a les persones i de contribució a la xarxa d’atenció psicològica i logopédica comunitària, en interacció amb les institucions públiques i privades del territori. La cultura de servei del Servei està clarament orientada a les necessitats de salut i benestar psicològica i logopédica de les persones, incorporant els factors del seu entorn concret de vida, com a claus pel diagnòstic i intervenció amb un enfoc integral multidisciplinar i interdisciplinar.

El Servei parteix d’una concepció positiva de salut biopsicosocial que comporta l’orientació cap a la promoció de la salut, la prevenció, l’avaluació i diagnòstic, l’atenció i la intervenció amb una dimensió comunitària. Així, l’actuació assistencial no s’adreça únicament a les persones que pateixen qualsevol trastorn psicològic i/o logopèdic, sinó que també contempla l’acompanyament, l’orientació, el suport i la intervenció en els seus contextos de vida i amb les persones, grups i organitzacions que en formen part. Aquesta concepció de l’atenció en salut psicològica i logopèdia comporta necessàriament l’establiment d’aliances funcionals amb les organitzacions socials necessàries per a garantir la consecució dels objectius del servei. Així doncs, el Servei establirà convenis de prestació de serveis amb professionals autònoms qualificats o convenis de col·laboració amb els professionals, les institucions i les organitzacions públiques i privades que, tot garantint la independència d’actuació i compartint criteris de qualitat i bona pràctica, s’orientin cap a objectius de salut psicològica i logopédica, i benestar dels ciutadans.

 

Unitats assistencials

Unitat d’Avaluació i Intervenció en Imatge Corporal, UAIC

Unitat d’Estrès i Salut, UES

Unitat de Psicogènere

Unitat de Psicologia Clínica i Neuropsicologia

Unitat de Psicologia Forense

Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona, UTCCB

Unitat dels Trastorns de la Deglució, UTD

Unitat de Trastorns de la Parla

Unitat de Trastorns de la Veu

Unitat de Trastorns específics de l’aprenentatge i del llenguatge