Es procedirà a un diagnòstic de la Veu, mitjançant una revisió ORL i una Avaluació funcional de la veu del pacient.

Una vegada es disposa del diagnòstic i l’avaluació funcional, segons el tipus de demanda, la Unitat procedirà a:

– Educació vocal: A aquelles persones que, sense tenir cap patologia, vulguin educar la seva veu per desenvolupar feines o activitats de lleure en què la veu hi sigui part implicada o eina fonamental, per tal de desenvolupar-les sense cap risc.

– Rehabilitació de la Veu en qualsevol de les seves patologies (afonies, disfonies funcionals, nòduls, pòlips, edemes, hematomes…), disfonies per afectacions congènites (quists intra-cordals, sulcus, vergetures, asimetries,…), disfonies per patologies orgàniques adquirides (papil·loma laringi, fongs a les cordes vocals, traumatismes laringis, granulomes,…), disfonies psicògenes, disfonies espasmòdiques, paràlisis laríngies, laringectomies totals o parcials, trastorns de la muda vocal, androfonies, etc.

– Reeducació de la veu en processos transgènere. Els processos de canvi de gènere (home a dona / dona a home) requereixen d’un tractament especialitzat de la veu per adequar la imatge vocal de la persona a la seva nova imatge física, i per assegurar la nova veu als requeriments vocals, professionals o no, de la nova situació de la persona. Aquests tractaments de canvi de veu poden tenir una durada d’entre sis mesos a un any.

– Rehabilitació de l’olfacte i de la Veu a pacients laringectomitzats (Veu Esofàgica o Erigmofònica, i Veu Traqueoesofàgica o Protètica). Les persones laringectomitzades veuen interrompuda bruscament la seva comunicació oral per la mutilació que suposa la laringectomia. També veuen afectat d’una forma molt important l’olfacte al tenir l’aire una nova via d’entrada, única i diferent del nas, i per tant també el sentit del gust. El logopeda és l’encarregat d’educar una nova forma d’olorar i recuperar així l’olfacte i el gust (qualitat de vida). També és el logopeda l’encarregat d’instaurar una nova forma de parlar, amb aire bucal, anomenada Veu esofàgica o Erigmofònica, que, en molts casos es complementarà amb la veu Traqueo-esofàgica si al pacient se li posa una pròtesi fonatòria.

– Formació a col·lectius en prevenció Vocal: Una altra funció de la Unitat és la de fer cursos i xerrades de prevenció vocal per a col·lectius específics de professionals de la veu (mestres, professors universitaris, docents en general, agents de telemàrqueting, personal d’atenció al client, advocats, i altres), i per a col·lectius de persones que tenen problemàtiques de veu ocupacional (infermeres d’atenció al públic en Centres d’Atenció Primària, Hospitals i Centres Mèdics, secretàries, etc.).

Responsable de la Unitat: Angie Bellmunt