L’Àrea de Transferència i Recerca Aplicada del Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL) reuneix a un conjunt d’unitats especialitzades en diferents àmbits de la Psicologia (salut, clínica de la infància, adolescència i edat adulta, educació, organitzacions, intervenció comunitària i estudis psicosocials, psicologia de l’esport, etc). Operen a partir de demandes de institucions, entitats i empreses en el desenvolupament de recerca aplicada, estudis de necessitats, avaluació de processos, disseny de projectes d’intervenció, formació de professionals i difusió del coneixement. 

Les unitats del SPL tenen experiència en la transferència i desenvolupament col·laboratiu de coneixement i eines per a la intervenció psicològica, i estan integrades per investigadors i investigadores de la UAB amb trajectòria de recerca en l’àmbit corresponent i per professionals experts en intervencions en entorns reals, tot i que els projectes que assumeixen poden requerir la contractació de recursos humans específics, sota la direcció dels membres de la unitat.

Les institucions, entitats i empreses poden realitzar contractes o convenis amb el SPL per a la prestació de serveis (recerca o estudis, implementació de projectes, formació o divulgació). En determinats casos d’interès social i sense ànim de lucre, les unitats del SPL poden oferir recursos sense cost, com per exemple programes d’aprenentatge servei, però no tenen capacitat per contractar personal o adquirir material sense recursos proveïts per les entitats contractants.

 

Recerca aplicada. Disseny i desenvolupament de projectes de recerca a partir de les demandes d’una institució, entitat o empresa.

En funció dels interessos de l’entitat, aquests projectes poden suposar diversos graus de participació del seu personal en les tasques de recerca. En uns casos, l’entitat es limita a realitzar una demanda i posa a disposició dels equips  del SPL recursos i informació. En altres, professionals de l’entitat participen activament en la recerca, concebuda com projecte conjunt i participatiu. Finalment, en determinats casos els i les professionals desenvolupen la recerca amb l’assessorament extern de l’equip del SPL. Una modalitat habitual de recerca aplicada són els estudis de necessitats d’una institució, d’una comunitat o d’un col·lectiu previs al disseny de programes d’intervenció. També es pot requerir analitzar els processos que es donen en una organització, identificació de bones pràctiques, anàlisi de les interaccions, distribució de tasques, anàlisi de les cures dispensades a les persones ateses, entre d’altres.

 

Disseny de projectes d‘intervenció. Disseny, implementació i avaluació de projectes en els camps de la salut, l’educació i la intervenció social i comunitària.

Disseny en col·laboració amb les entitats i administracions que hodemanin, de projectes d‘intervenció sectorial o projectes de desenvolupament i millora d’un servei, així com la gestió de la seva implementació i avaluació. En alguns casos la implementació directa es portada a terme pel personal propi de les entitats, i en altres l’equip SPL cerca els recursos humans per a la mateixa.

 

Formació i divulgació. Plans formatius per a la pràctica professional.

A demanda d’una entitat o administració es poden desenvolupar programes a mida de determinades necessitats per a la millora de la intervenció en àrees de salut, educació, intervenció social i comunitària i organitzacions. Els equips del SPL realitzen tasques de difusió del coneixent científic i social en els respectius camps d’experiència.  Els formats són diversos, des de les conferències o col·loquis, fins al disseny de campanyes amb diversitat de suports.

 

Àmbits de Transferència i Recerca Aplicada

– Atenció a la infància i intervenció amb famílies

– Ciència, tecnologia i societat

– Gènere: desigualtats, diversitat sexual i interseccionalitats

– Imatge corporal i trastorns alimentaris en l’adolescència i l’edat adulta

– Intervenció psicoeducativa

– Intervenció psicosocial per a la inclusió social

– Polítiques de drogues

– Promoció i prevenció en Psicologia de la Salut i tractament de l’estrés

– Psicologia de l’esport

– Trauma, crisis i emergències

 

Comunitats de Recerca en les que participa el SPL

Comunitat de Recerca i Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona  Entorn de coneixement que connecta virtualment els equips professionals de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI amb els grups de recerca universitaris i el personal investigador de les universitats.

Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Salut Mental de la UAB. Agrupació generadora de coneixement, formada per grups i centres de recerca de l’entorn del Campus d’Excelencia Internacional (CEI), que té com a objectius crear xarxa, donar visibilitat i posicionar als seus membres a nivell local i internacional.

Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Educació i Ocupabilitat de la UAB. Xarxa de grups de recerca de la UAB, orientada a crear vincles entre els processos educatius, l’accés a l’empleabilitat, les noves demandes d’cupació i l’equitat.

Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles  Formada per especialistes científics en àrees relacionades amb la gestió dels entorns urbans de forma sostenible.