• Article
  The Spanish Constitution (1978) in Article 9.2 obliges public bodies to promote equality.
  Source text
  9.2 Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
  http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/constitucio.pdf
 • Article
  Spanish Organic Law 3/2007 (22 March), governing Effective Equality of Women and Men, establishes in articles 14.1 and 14.11 that public authorities should strive to accomplish the goal of equal treatment and obliges them to use non-sexist language.
  Source text
  14.1 El compromís amb l’efectivitat del dret constitucional d’igualtat entre dones i homes.
  14.11 La implantació d’un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques.
  http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/llei_igualtat_homes_dones_75.pdf
 • Article
  Catalan Statute of Autonomy (2006) articles 4.3 and 44.1 oblige the public authorities and the education sector in particular to promote equality as a social value.
  Source text
  4.3 Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.
  http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/
  44.1 Els poders públics han de garantir la qualitat del sistema d’ensenyament i han d’impulsar una formació humana, científica i tècnica de l’alumnat basada en els valors socials d’igualtat, solidaritat, llibertat, pluralisme, responsabilitat cívica i els altres que fonamenten la convivència democràtica.
  http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/
 • Article
  Article 11 of the Valencian Statute of Autonomy (2006) obliges the government to safeguard gender equality while the fourth additional disposition specifically prohibits any public body from using sexist language in public expressions.
  Source text
  11 La Generalitat, segons la Carta de Drets Socials, vetlarà en tot cas perquè les dones i els hòmens puguen participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i garantirà que ho facen en igualtat de condicions. A estos efectes es garantirà la compatibilitat de la vida familiar i laboral.
  Disp. add. 4 Les institucions i administracions de la Generalitat evitaran utilitzar en les seues expressions públiques un llenguatge que supose menyscabament o minusvaloració per a cap grup o persona per raó del seu sexe o qualsevol altra condició social el tractament diferenciat del qual estiga vetat pel nostre ordenament constitucional.
  http://www.aelpa.org/documentos/estatutos_autonomia/estatutoValencia_val.pdf
 • Article
  Article 17.2 of the Balearic Statute of Autonomy (2007) obliges the public administration to safeguard gender equality.
  Source text
  17.2 Les administracions públiques, segons la Carta de Drets Socials, vetllaran en tot cas perquè les dones i els homes puguin participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i garantiran que ho facin en igualtat de condicions. A aquests efectes es garantirà la conciliació de la vida familiar i laboral.
  http://web.parlamentib.es/RecursosWeb/DOCS/EstatutAutonomiaIB.pdf
 • Article
  Article 41.1 of the modified Organic Law 4/2007 (12 April) governing Universities introduces equality as a value that all Spanish universities must uphold and promote.
  Source text
  44.1 La universidad desarrollará una investigación de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología, con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el progreso económico y social y un desarrollo responsable equitativo y sostenible, así como garantizar el fomento y la consecución de la igualdad.
  http://www.upv.es/entidades/OSG/info/Llei_Organica_Universitats.pdf
 • Article
  The statutes of the Vives Network of Universities all uphold the principle of gender equality. Although relating primarily to Catalan, the Agreement on the Non-Sexist Use of Language (University of Barcelona, 2010) makes clear that “Texts produced by public administrations must be free of … sexist and androcentric language” (see Note 1) and similar official guidelines include the Manual for a Non-Sexist Use of Language (see Note 2) and the Guide to Non-Sexist Language in Administrative Texts (see Note 3).
  Source text
  Note 1: Els textos de les administracions públiques han d’estar lliures d’usos discriminatoris, entre els quals hi ha els usos sexistes i androcèntrics de la llengua. Entenem per usos sexistes els que menystenen o desvaloren un dels dos sexes, habitualment les dones; i entenem per usos androcèntrics els que invisibilitzen o fan difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l’actuació de les dones.
  http://www.ub.edu/criteris-cub/ARXIUS/acord_us_no_sexista.pdf
  Note 2: http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat/50608manualperaunllenguatgenosexista.jsp
  Note 3: http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/Guiausosnosexistes.pd

Back to Appendix
Back to Content