ANTECEDENTS

El Projecte Bikos parteix de les experiències exitoses prèvies dels programes Llegim i escrivim en parella, (En)Raonem en parella i Reading in pairs, amb nombroses xarxes de professorat, centenars de famílies i milers d’alumnes que hi participen.

Aquests programes previs es basen en la tutoria entre iguals, és a dir, en parelles d’alumnes que aprenen a través d’una activitat estructurada entre un tutor i un tutorat. Les evidències d’efectivitat d’aquests programes per a l’aprenentatge tant del tutorat com del tutor, juntament amb la revisió de la literatura sobre el concepte d’aprendre ensenyant, ens han dut a desenvolupar el Projecte Bikos. En aquest nou projecte, que ja s’ha dut a terme a diferents escoles, parelles d’alumnes treballen cooperativament per crear material didàctic –en aquest cas, un vídeo-tutorial– per tal que altres persones puguin aprendre. Alhora, el procés de creació d’aquest material didàctic ofereix oportunitats d’aprenentatge als alumnes que el creen.

L’objectiu del projecte és promoure la millora de les competències vinculades a l’àmbit digital i al tractament de la informació, des de l’àrea de coneixement del medi, a partir de preguntes que els alumnes es plantegen sobre el seu entorn.

BASES CONCEPTUALSCOMPETÈNCIES BÀSIQUES
Alfabetització digital.Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
Regulació de l’aprenentatge.Tractament de la informació i competència digital.
Comunicar idees científiques.Competència d’aprendre a aprendre.
Aprendre ensenyant.Competència d’autonomia i iniciativa personal.
COMPETÈNCIES DE MEDI
Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

El Projecte Bikos és una proposta didàctica que planteja que els alumnes es formulin preguntes, partint dels seus propis interessos i de la seva curiositat per conèixer el món que els envolta, i creïn vídeo-tutorials com a mecanisme per al seu propi aprenentatge. En una organització de l’aula basada en l’aprenentatge cooperatiu, els alumnes treballaran en parelles, amb dos rols complementaris: responsable de contingut i responsable tecnològic. Ambdós membres hauran de prendre decisions conjuntament al llarg del procés de creació del vídeo, que consta de les següents fases:

  • Fase 1. Definició de la pregunta. La parella d’alumnes defineix la pregunta que orientarà el seu procés de creació del vídeo. És necessari un procés de negociació entre els dos membres de la parella per tal que la pregunta definida motivi els dos alumnes a implicar-se en el procés de creació del vídeo.
  • Fase 2. Coneixements previs. Cada membre de la parella elabora una resposta conjectural a la pregunta plantejada, és a dir, proposa una explicació hipotètica del fenomen –basant-se en les seves idees, sense consultar fonts d’informació. Seguidament, els membres de la parella comparteixen les seves respostes i defineixen els seus dubtes.
  • Fase 3. Cerca d’informació. En un procés recursiu –i amb el suport d’una guia d’orientació–, els alumnes defineixen els conceptes clau de la recerca; busquen, seleccionen i contrasten diferents fonts d’informació; resolen dubtes inicials i se’n plantegen de nous. Aquest procés conclou amb l’elaboració d’una resposta compartida a la pregunta plantejada, que recolliran per escrit.
  • Fase 4. Elaboració del guió. Els alumnes elaboren el guió del vídeo, organitzant i transformant la informació per presentar-la a una audiència potencial real a través d’un vídeo –amb recursos audiovisuals.
  • Fase 5. Producció del vídeo. A partir del guió elaborat, els alumnes creen el vídeo-tutorial per respondre la pregunta plantejada inicialment. Aquesta fase consta de dos períodes: un període de generació de recursos i edició tècnica; i un període d’edició pedagògica, en què s’introduiran les preguntes que guiaran el procés de comprensió del públic que el vegi.

Cada parella elabora dos vídeos-tutorials, responent l’interrogant inicial de cada membre de la parella, que un cop seleccionats seran organitzats en un espai virtual perquè estiguin a disposició d’altres alumnes i centres educatius.

Pots descarregar el material docent per a implementar el programa fent clic aquí.

COM INSCRIURE’T AL PROGRAMA?

Per a més informació, pots contactar amb en Jesús Ribosa Martínez per correu electrònic (jesus.ribosa@uab.cat)

EVIDÈNCIES SOBRE EL PROGRAMA

Ribosa, J., & Duran, D. (2021). Cuando la curiosidad científica se transforma en un videotutorial para aprender enseñando: Conocimiento del contenido, elaboración de las explicaciones y complejidad de las preguntas. Revista Iberoamericana de Educación, 87(2), 85–101. https://doi.org/10.35362/rie8724572

Ribosa, J., & Duran, D. (2022). Students creating videos for learning by teaching from their scientific curiosity. Research in Science & Technological Education. Publicació avançada en línia. https://doi.org/10.1080/02635143.2022.2116419

Ribosa, J., & Duran, D. (2023b). Students’ feelings of social presence when creating learning-by-teaching educational videos for a potential audience. International Journal of Educational Research, 117, 102128. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102128

INTERVENCIONS A CONGRESSOS