Per a veure el vídeo incrustat al web, cal acceptar totes les galetes. Si no voleu acceptar-les, podeu veure’l directament a Youtube.

ANTECEDENTS

(En)Raonem en parella parteix d’una experiència exitosa prèvia, el programa Llegim en parella, amb més de 10 anys de treball, nombroses xarxes de professorat, centenars de famílies i milers d’alumnes que hi participen amb l’objectiu de millorar la comprensió lectora.
El programa (En)Raonem en parella es basa en la tutoria entre iguals, és a dir, parelles d’alumnes que aprenen a través d’una activitat estructurada. Per una banda, el tutor aprèn, perquè ensenyar pot ser una bona manera d’aprendre. Per altra banda, el tutorat també aprèn, perquè rep l’ajuda ajustada i permanent del seu company tutor. El programa combina la tutoria entre l’alumnat i la tutoria familiar.
L’objectiu del programa és promoure la millora de la resolució col·laborativa de problemes matemàtics de la vida diària, un element clau per a la formació bàsica de la ciutadania del segle XXI.

BASES CONCEPTUALSOBJECTIUS
Competència matemàtica en resolució de problemes.Millorar la competència matemàtica i, especialment, la relacionada amb la resolució de problemes matemàtics per part de l’alumnat.
Tutoria entre iguals, un mètode d’aprenentatge cooperatiu.Fomentar la capacitat de cooperació entre l’alumnat.
Estratègia per a l’educació inclusiva.Desenvolupar didàctiques d’orientació clarament inclusiva per a l’ensenyament de les matemàtiques.
Implicació familiar en les tasques escolars per la millora dels resultats i la qualitat dels centres.Potenciar la implicació familiar en les tasques escolars.
Treball en xarxa del professorat.Crear xarxes col·laboratives de treball i d’aprenentatge entre iguals amb el professorat dels diferents centres que participen al programa.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

El programa comença amb un procés d’informació i formació inicial dels agents involucrats en el seu desenvolupament a l’aula (alumnat i famílies). En aquesta formació inicial, es donen a conèixer els objectius, els fonaments conceptuals i les característiques del desenvolupament del programa, i es fa la presentació dels materials.

En segon lloc, i després d’una prova inicial de resolució de problemes, el professorat fa les parelles de treball, tenint en compte els nivells de competència en resolució de problemes i altres aspectes psicosocials dels participants. Seguidament, durant dotze setmanes, a raó de dues sessions per setmana, es desenvolupa el programa a les aules, seguint l’estructura d’interacció que marca el full d’activitats. El full d’activitats es compon d’un problema de la vida quotidiana de l’estudiant, que ve precedit d’unes qüestions inicials per tal d’activar els coneixements previs i centrar la temàtica de la situació plantejada. Després del plantejament —que ja conté les qüestions que cal resoldre—, hi ha una sèrie d’apartats que guien la interacció entre els dos membres de la parella i alhora la pròpia resolució de la situació.

Cap al final del programa, es proposa als tutors que pensin en una situació de la vida quotidiana que podrien plantejar als tutorats i se’ls ofereix l’oportunitat d’elaborar un full d’activitats.

L’avaluació es duu a terme a partir de diversos elements:

  • Avaluació inicial i final sobre resolució de problemes.
  • Pauta d’autoavaluació en parella.
  • Portafolis o carpeta d’aprenentatge de l’alumnat.
  • Fulls d’activitats elaborats per l’alumnat tutor.
  • Registre d’observacions del professorat.
  • Rúbrica de la resolució de problemes.
  • Diari de sessions familiars.

MOSTRA DE MATERIALS

Cicle Mitjà: Exposició de joguines
Cicle superior: Berenar solidari
ESO: Són bones aquestes patates?

COM INSCRIURE’T AL PROGRAMA?

Per a més informació, pots contactar amb la Dra. Marta Flores per correu electrònic (marta.flores@uab.cat)

Consulta aquí la infografia dels programes de tutoria entre iguals del GRAI.

EVIDÈNCIES SOBRE EL PROGRAMA

Selecció d’articles que trobareu a l’apartat Publicacions – Articles d’aquest web.

Bastart, C., & Flores, M. (2024). Un programa de tutoría entre iguales para la resolución de problemas matemáticos. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 26. doi: 10.24320/redie.2024.26.of.5760 (PDF)

Quezada, V., & Flores, M. (2023). Escritura cooperativa de problemas matemáticos a través de la tutoría entre iguales. Revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes, 12(2), 26–41. https://doi.org/10.21071/ripadoc.v12i2.15703

Flores, M., Bravo, M., & Duran, D. (2017). Medir el autoconcepto en la resolución cooperativa de problemas. Suma: Revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 86, 11-18.

Flores, M., Duran, D., & Albarracín, L. (2017). (En)Raonem en parella: Tutoria entre iguals per desenvolupar la resolució cooperativa de problemes. Guix: Elements d’Acció Educativa, 439, 69-73.

Flores, M., & Duran, D. (2017). Razonar en pareja. Cuadernos de Pedagogía, 476, 79-81.

LLIBRE