Duran, D., & Miquel, E. (2024). Codocència: Concepte, formes i millora de pràctiques. Guix, 508, 10–15.

Duran, D., & Miquel, E. (2024). Codocencia: Concepto, formas y mejora de prácticas. Aula de Innovación Educativa, 335, 10–15.

Duran, D., Flores, M., & Ribosa, J. (2023). Resultats en comprensió lectora de 10 anys de «Llegim en parella». Guix, 506, 36–42. (PDF)

Duran, D., Flores, M., & Ribosa, J. (2023). Resultados en comprensión lectora de diez años de «Llegim en parella». Aula de Innovación Educativa, 333, 36–42. (PDF)

Quezada, V., & Flores, M. (2023). Escritura cooperativa de problemas matemáticos a través de tutoría entre iguales. Revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes, 12(2), 26–41. (PDF)

Escuin, S., & Duran, D. (2023). El desenvolupament professional a través de xarxes d’aprenentatge docent: Revisió dels factors clau i anàlisi d’una experiència. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 58, 135–152. (PDF)

Escuin, S., & Duran, D. (2023). El desarrollo profesional a través de redes de aprendizaje docente: revisión de los factores clave y análisis de una experiencia. Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación, 58, 135–152. (PDF)

Quiñones-Ramírez, F. A., Duran, D., & Viladot, L. (2023). Aprendizaje musical a través de la docencia compartida con estudiantes de secundaria. DEBATES – Cadernos Do Programa De Pós-Graduação Em Música26(2), 102–125. (PDF)

Corcelles, M., Ribosa, J., Oller, M., & Duran, D. (2023). Escrivim en parella a través de la tutoria entre iguals. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 96, 55–60. (PDF)

Corcelles, M., Ribosa, J., Oller, M., & Duran, D. (2023). Escribimos en pareja mediante la tutoría entre iguales. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 99, 57-62. (PDF)

Duran, D., Corcelles, M., & Miquel, E. (2021). Estructures d’aprenentatge col·laboratiu entre docents: Oportunitats de desenvolupament professional docent en el dia a dia. Guix: Elements d’Acció Educativa, 481, 39-43. (PDF)

Duran, D., Corcelles, M., & Miquel, E. (2021). Estructuras de aprendizaje colaborativo entre docentes: Oportunidades de desarrollo profesional docente en el día a día. Aula de Innovación Educativa, 308, 39-43. (PDF)

Duran, D. (2021). Aprendizaje cooperativo: Un reto necesario, basado en evidencias. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Proyecto FECYTedu ConPrueba. (PDF)

Duran, D. (2021). Métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo: Ayudas para que alumnado y profesorado utilicen la cooperación en el aula. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Proyecto FECYTedu ConPrueba. (PDF)

Duran, D., Corcelles, M., & Miquel, E. (2020). L’observació entre iguals com a mecanisme de desenvolupament professionaldocent: La percepció dels participants de la Xarxa de Competències Bàsiques. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 53, 48-59. (PDF)

Duran, D., Corcelles, M., & Miquel, E. (2020). La observación entre iguales como mecanismo de desarrollo profesional docente: La percepción de los participantes de la Xarxa de Competències Bàsiques. Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación 53, 49-61. (PDF)

Ribosa, J. (2020). De la alienación a la alineación: El reto de la escuela. Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 35(1), 129-138. doi: 10.18239/ensayos.v35i1.2253 (PDF)

Fernández-Barros, A., Viladot, L., & Duran, D. (2020). Oídos a pares: Un proyecto de tutoría entre iguales para el desarrollo de la afinación y la percepción auditiva en el alumnado de violín y viola. Revista Electrónica de LEEME, 45, 1-16. (PDF)

Flores, M. (2020). [Review of the book Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo, by J. C. Torrego & C. Monge (Coords.)]. Estudios sobre Educación, 38, 310-312. (PDF)

Ribosa, J. (2020). [Review of the book Learning by teaching: Evidence-based strategies to enhance learning in the classroom, by D. Duran & K. Topping]. Innovations in Education and Teaching International, 57(1), 131-132. doi: 10.1080/14703297.2019.1663036 (PDF)

Duran, D., Flores, M., & Miquel, E. (2019). Potenciar la cooperació en l’aprenentatge basat en projectes. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 51, 116-127. doi: 10.32093/ambits.vi51.1425 (PDF)

Duran, D., Flores, M., & Miquel, E. (2019). Potenciar la cooperación en el aprendizaje basado en proyectos. Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación, 51, 116-127. doi: 10.32093/ambits.vi51.1425 (PDF)

Ribosa, J. (2019). [Review of the book Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo, by J. C. Torrego & C. Monge (Coords.)]. Revista de Educación, 385, 281-282. (PDF)

Duran, D. (2019). Aprenentatge docent entre iguals: Mestres i escoles que aprenen uns dels altres. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 50, 47-58. (PDF)

Duran, D. (2019). Aprendizaje docente entre iguales: Maestros y escuelas que aprenden unos de otros. Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación, 50, 47-58. (PDF)

Ribosa, J. (2018). [Review of the book Learning by teaching: Evidence-based strategies to enhance learning in the classroom, by D. Duran & K. Topping]. Educational Research and Evaluation, 24(6-7), 454-455. doi: 10.1080/02331934.2018.1553570 (PDF)

Huguet, T., & Lázaro, L. (2018). Iniciar i sostenir pràctiques de docència compartida a les aules. Guix: Elements d’Acció Educativa, 448, 49-54. (PDF)

Huguet, T., & Lázaro, L. (2018). Iniciar y mantener prácticas de docencia compartida en las aulas. Aula de Innovación Educativa, 275, 45-50. (PDF)

Oller, M., Navas, C., & Carrera, J. (2018). Docència compartida a l’aula: Reptes i possibilitats. Guix: Elements d’Acció Educativa, 448, 43-48. (PDF)

Oller, M., Navas, C., & Carrera, J. (2018). Docencia compartida en el aula: Retos y posibilidades. Aula de Innovación Educativa, 275, 39-44. (PDF)

Baloche, L. (2018). [Review of the book Effective peer learning: From principles to practical implementation, by K. Topping, C. Buchs, D. Duran & H. Van Keer]. IASCE Newsletter, 37(2), 5-7. (PDF)

Duran, D., & Miquel, E. (2018). Hacia la sostenibilidad del aprendizaje cooperativo. Cuadernos de Pedagogía, 486, 60-63. (PDF)

Ribosa, J. (2018). [Review of the book Effective peer learning: From principles to practical implementation, by K. Topping, C. Buchs, D. Duran & H. Van Keer]. Revista de Educación, 379, 207-208. (PDF)

Arrausi, J., Moya, R., & Duran, D. (2018). Proyecto 1+1=3: Programa de cooperación en parejas en contextos pseudo-naturales. Revista CIDUI, 4, 1-17. (PDF)

Flores, M., Bravo, M., & Duran, D. (2017). Medir el autoconcepto en la resolución cooperativa de problemas. Suma: Revista sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, 86, 11-18. (PDF)

Flores, M., Duran, D., & Albarracín, L. (2017). (En)Raonem en parella: Tutoria entre iguals per desenvolupar la resolució cooperativa de problemes. Guix: Elements d’Acció Educativa, 439, 69-73. (PDF)

Flores, M., Duran, D., & Albarracín, L. (2017). Razonar en pareja: Tutoría entre iguales para desarrollar la resolución cooperativa de problemas. Aula de Innovación Educativa, 266, 69-73. (PDF)

Duran, D. (2017). Aprendizaje entre iguales en música: Cooperación y tutoría entre alumnos. Eufonía: Didáctica de la Música, 72, 7-12. (PDF)

Duran, D. (2017). Aprendre ensenyant. Poden aprendre els docents ensenyant els seus alumnes? Quines evidències en tenim? Revista Catalana de Pedagogia, 11, 79-106. (PDF)

Duran, D., & Oller, M. (2017). El rol del professorat a les aules on es practica l’aprenentatge cooperatiu. Guix: Elements d’Acció Educativa, 434, 40-43. (PDF)

Duran, D., & Oller, M. (2017). El rol del profesorado en las aulas organizadas en aprendizaje cooperativo. Aula de Innovación Educativa, 261, 38-41. (PDF)

Duran, D. (2017). Es pot aprendre ensenyant?: Evidències científiques i implicacions educatives. Guix: Elements d’Acció Educativa, 432, 39-42. (PDF)

Duran, D. (2017). ¿Se puede aprender enseñando?: Evidencias científicas e implicaciones educativas. Aula de Innovación Educativa, 259, 35-40. (PDF)

Oller, M. (2017). Reading in pairs programme: How students can improve EFL by working cooperatively. APAC Journal, 84, 7-17. (PDF)

Flores, M., & Duran, D. (2017). Razonar en pareja. Cuadernos de Pedagogía, 476, 79-81. (PDF)

Gilbert, T. (Gener 2017). (En)Raonar per millorar les mates. Ara Criatures. https://criatures.ara.cat/escola/programa-fomenta-resolucio-problemes-matematics-en-grup_0_1727827215.html

Flores, M., & Duran, D. (2016). Desenvolupant la competència lectora catalana mitjançant la tutoria entre iguals. A N. Camps, M. Casas, L. Comajoan & T. Puntí (Coords.), L’ensenyament del català als territoris de parla catalana: Estat de la qüestió i perspectives de futur (pp. 379-386). Servei de Publicacions de la Universitat de Vic. (PDF)

Vidal. A., & Baqueró, E. (2016). Una adaptació de Llegim en parella a les aules del Consorci per a la Normalització Lingüística. A N. Camps, M. Casas, L. Comajoan & T. Puntí (Coords.), L’ensenyament del català als territoris de parla catalana: Estat de la qüestió i perspectives de futur (pp. 306-311). Servei de Publicacions de la Universitat de Vic. (PDF)

Huerta, V., Duran, D., & Castellanos, P. G. (2016). Aprender enseñando arte: Cómo convertir la escasez de recursos en oportunidades de aprendizaje. Revista Iberoamericana de Educación, 72(2), 143-160. (PDF)

Duran, D. (2016). Aprenentatge entre iguals: Disposats a compartir la capacitat mediadora amb els alumnes? Segell, 31, 14-16. (PDF)

Duran, D., & Flores, M. (2016). Millorar l’autoconcepte lector a través de la tutoria entre iguals. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 69, 56-60. (PDF)

Duran, D. (2015). Tutoría entre iguales: Compartir la capacidad de enseñar con los alumnos. A R. Mayordomo & J. Onrubia (Coords.), El aprendizaje cooperativo (pp. 191-228). Universitat Oberta de Catalunya. (PDF)

Flores, M. (2015). [Review of the book Using peer tutoring to improve reading skills: A practical guide for teachers, by K. Topping, D. Duran & H. Van Keer]. Estudios sobre Educación, 29, 256-258. (PDF)

Corominas, E., Flores, M., & Oller, M. (2015). Llegim en parella: Aportacions de la tutoria entre iguals a la millora de la competència lectora. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 67, 55-60. (PDF)

Flores, M. (2015). [Review of the book Aprenseñar: Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando, by D. Duran]. Revista de Educación, 370, 257-259. (PDF)

Miquel, E. (2015). [Review of the book Aprenseñar: Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando, de D. Duran]. International Journal of Educational Psychology, 4(2), 223-225. (PDF)

Miquel, E., Laspalas, M., & Turmo, I. (2015). Leemos en pareja/Bikoteka Irakurtzen: La mejora de la competencia lectora, también desde las matemáticas. Aula de Secundaria, 14, 14-18. (PDF)

Duran, D., & Flores, M. (2015). Prácticas de tutoría entre iguales en universidades del Estado español y de Iberoamérica. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 13(1), 5-17. (PDF)

Duran, D., Flores, M., Mosca, A., & Santiviago, C. (2014). Tutorías entre iguales: Del concepto a la práctica en las diferentes etapas educativas. InterCambios, 2(1), 31-39. (PDF)

Valdebenito, V., & Duran, D. (2014). ¿Puede la escuela compartir la capacidad de enseñar? Intersecciones Educativas, 5, 109-124. (PDF)

Moliner, L., Sales, A., & Moliner, O. (2013). Enseñar y aprender biología y geología a través de la tutoría entre iguales. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, 31(3), 189-206. (PDF)

East, M., Tolosa, C., & Villers, H. (2012). Reciprocal role peer tutoring: Can it enhance students’ motivation and perceptions of proficiency when learning a foreign language? Babel, 47(1), 25-31. (PDF)

Duran, D., & Sánchez, G. (2012). Ritmos en dos: Una experiencia basada en la tutoría entre iguales para la mejora de la comprensión y la fluidez de la lectura rítmica musical. Eufonía: Didáctica de la Música, 56, 99-106. (PDF)

Duran, D. (2012). Llegim en parella. Escola Catalana, 475, 22-23. (PDF)

Duran, D. (2012). Aprendre a llegir a l’era digital: La lectura amb altres persones en el procés de desenvolupament de la competència lectora. Guix: Elements d’Acció Educativa, 383, 27-30. (PDF)

Garriga, A., & Oller, M. (2012). El voluntariat en un programa de tutoria entre iguals per millorar la lectura. Guix: Elements d’Acció Educativa, 383, 37-40. (PDF)

Moliner, L., & Collado, M. (2011). Compartiendo lo que sabemos: Aprender biología con un compañero. Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales, 70, 93-97. (PDF)

Bacardit, A., & Duran, D. (2011). Buscant l’origen i emprant l’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Guix: Elements d’Acció Educativa, 379, 47-52. (PDF)

Altimires, N., & Duran, D. (2011). La tutoría entre iguales en el aprendizaje de la lectura de las notas musicales. Eufonía: Didáctica de la Música, 52, 71-78. (PDF)

Flores, M., & Duran, D. (2011). Bikoteka Irakurtzen, parekoen arteko ikaskuntza bultzatzen duten ikastetxe euskaldunen sarea. Hik Hasi, 158, 2-5. (PDF)

Duran. D. (2011). Aprender enseñando: Un paradigma emergente. Herramientas, 110, 4-12. (PDF)

Mendoza, A. (2011). Tutoría entre iguales en el aula de 3 años. Cuadernos de Pedagogía, 410, 28-30. (PDF)

Duran, D. (2010). L’ús de mètodes i tècniques d’aprenentatge cooperatiu a les classes de català: Aprofitar pedagògicament les diferències entre els alumnes. Llengua i Ús, 49, 46-54. (PDF)

Moliner, L., Gambard, L., & Prades, X. (2010). Aprender mientras enseñas. Cuadernos de Pedagogía, 405, 28-30. (PDF)

Borrás, F., & Gómez, I. (2010). Dos experiencias de aprendizaje cooperativo: Clase de instrumento y conjunto musical. Eufonía: Didáctica de la Música, 50, 109-120. (PDF)

Civil, R. (2010). La tutoria entre alumnes d’edats diferents a l’aula de ciències. Ciències: Experiències Didàctiques i Treballs Pràctics, 15, 24-28. (PDF)

Duran, D., Blanch. S., Dekhinet, R., & Topping, K. (2010). Una experiencia de tutoría entre iguales virtual para el aprendizaje del castellano y del inglés. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 53, 89-101. (PDF)

Valdebenito, V., & Duran, D. (2010). Implicación familiar en un programa de tutoría entre iguales para la mejora de la comprensión y la velocidad lectora. A J. J. Gazqués & M. C. Pérez (Coords.), Investigación en convivencia familiar: Variables relacionades (pp. 433-438). Grupo Editorial Universitario. (PDF)

Duran, D. (2009). Una experiència de tutoria entre iguals a secundària: Emprar la diversitat de l’alumnat per aprendre català. Treballs de Sociolingüística Catalana, 20, 291-299. doi: 10.2436/20.2504.01.10 (PDF)

Duran, D. (2009). Evaluación en contextos de cooperación. A M. Castelló (Coord.), La evaluación auténtica en enseñanza secundaria y universitària: Investigación e innovación. Edebé. (PDF)

Duran, D., & Huerta, V. (2008). Una experiencia de tutoría entre iguales en la Universidad mexicana de Oaxaca. Revista Iberoamericana de Educación, 48(1), 1-12. (PDF)

Mayoral, P., & Corcelles, M. (2008). Una experiència de treball cooperatiu per aprendre matemàtiques a primària: La maleta de geometria. Suports: Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 12, 13-20. (PDF)

Duran, D., & Blanch, S. (2008). L’aprenentatge cooperatiu com a estratègia instructiva per a la inclusió. Suports: Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 12, 4-12. (PDF)

Dekhinet, R., Topping, K., Duran, D., & Blanch, S. (2008). Let me learn with my peers online!: Foreign language learning through reciprocal peer tutoring. Innovate: Journal of Online Education, 4(3). https://www.learntechlib.org/p/104250/ (PDF)

Duran, D. (2008). Utilizar pedagogicamente as diferenças entre alunos: Uma prática de tutoria entre iguais. Ciclos em revista, 3, 13-32. (PDF)

Duran, D., & Flores, M. (2008). Xarxa Llegim en parella, centres que treballen junts per introduir innovacions educatives. Perspectiva Escolar, 324, 23-31. (PDF)

Duran, D., & Sampé, G. (2007). Una pràctica de l’àrea de música basada en el mètode cooperatiu del puzle. A M. Anton & M. Oller (Eds.), El pràcticum: Present i futur a reflexió (pp. 85-89). Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (PDF)

Duran, D. (2007). ¿Solos ante el peligro? Las gafas que nos impiden ver la importancia de las interacciones entre alumnos. A M. Castelló (Coord.), Enseñar a pensar: Sentando las bases para aprender a lo largo de la vida (pp. 85-112). Ministerio de Educación y Ciencia. (PDF)

Monereo, C., Fuentes, M., Sánchez, S., Duran, D., Blanch, S., & Miquel, E. (Setembre 2007). Peer-practual: Una tutoria entre iguals interprofessional als estudis de magisteri i psicopedagogia. A Vicerectorat d’Estudis i Qualitat & Unitat d’Innovació Docent en l’Educació Superior, Jornades d’Innovació Docent de la UAB. Comunicació duta a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. (PDF)

Duran, D. (2007). Llegim en parella, un programa de tutoria entre iguals, amb alumnes i famílies, per a la millora de la competència lectora. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 42, 85-99. (PDF)

Duran, D. (Abril 2007). Berdinen arteko tutoretza: Desberdintasunetik Ikastea. A Ikastolen Konfederazioa, XIV Jardunaldi Pedagogikoak. (PDF)

Duran, D., Oller, M., & Utset, M. (2007). Nous lisons en couple: Un programme de tutelle entre pairs pour l’amélioration des compétences de lecteur. Les Actes de Lecture, 97, 17-21. (PDF)

Thurston, A., Van de Keere, K., Topping, K. J., Kosack, W., Gatt, S., Marchal, J., … Donnert, K. (2007). Aprendizaje entre iguales en ciencias naturales de educación primaria: Perspectivas teóricas y sus implicaciones para la pràctica en el aula. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa, 13(5), 477-496. (PDF)

Duran, D. (2007). Tutoria entre iguais e aprendizagem cooperativa. Pátio, 41, 12-15. (PDF)

Duran, D., & Oller, M. (2006). La participació de les famílies en un programa de tutoria entre iguals per a la millora de la competència lectora. Suports: Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 10(2), 74-81. (PDF)

Paredes, E. (2006). Jóvenes que se ayudan para aprender. Cuadernos de Pedagogía, 357, 42-45. (PDF)

Duran, D., & Miquel, E. (2006). L’aprenentatge entre iguals com a recurs per a l’atenció a la diversitat. A P. Pujolàs, Cap a una educació inclusiva (pp. 187-217). Eumo. (PDF)

Duran, D. (Coord.). (2006). Tutoría entre iguales: Algunas prácticas en la enseñanza obligatoria [Monogràfic]. Aula de Innovación Educativa, 153, 7-39. (PDF)

Miquel, E. (2006). Maestros que trabajando juntos aprenden. Aula de Innovación Educativa, 153-154, 33-36. (PDF)

Duran, D., Serra, P., & Miquel, E. (2004). El aprendizaje entre iguales: Tutoría entre iguales, aprendizaje cooperativo y colaboración docente. Aula de Innovación Educativa, 132, 75-77. (PDF)

Duran, D. (2004). Una experiència de tutoria entre iguals a secundària, com a mètode instructiu per a la diversitat. Suports: Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 8(2), 122-132. (PDF)

Calvo, A., & Mitjà, D. (2003). Ensenyament recíproc, un mètode cooperatiu útil per a l’atenció a la diversitat. Guix: Elements d’Acció Educativa, 298, 75-79. (PDF)

Duran, D. (Octubre 2003). Una experiencia de tutoría entre iguales, método de aprendizaje cooperativo para la diversidad. Congrés Internacional Una Escola per a Tothom: Estratègies d’intervenció i avaluació. Ponència duta a terme a Blanquerna (Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull), Barcelona. (PDF)

Duran, D., & Monereo, C. (2003). Incidència de la tutoria entre iguals, fixa i recíproca, en alguns factors afectius i relacionals. Suports: Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 6(2), 114-126. (PDF)

Duran, D., & Miquel, E. (2003). Cooperar para enseñar y aprender. Cuadernos de Pedagogía, 331, 73-76. (PDF)

Trujillo, F. (2002). Aprendizaje cooperativo para la enseñanza de la lengua. Publicaciones, 32, 147-162. (PDF)

Duran, D. (2001). Enseñar a pensar en equipo. Aula de Innovación Educativa, 100, 23-28. (PDF)

Duran, D. (2001). Cooperar para triunfar. Cuadernos de Pedagogía, 298, 73-75. (PDF)

Duran, D., & Oller, M. (2000). Promoció de canvis a l’aula: Una experiència a partir del professor de suport com a recurs d’atenció a la diversitat. Guix: Elements d’Acció Educativa, 264, 65-70. (PDF)