Duran, D., & Miquel, E. (2024). Codocència: Concepte, formes i millora de pràctiques. Guix, 508, 10–15.

Duran, D., & Miquel, E. (2024). Codocencia: Concepto, formas y mejora de prácticas. Aula de Innovación Educativa, 335, 10–15.

Duran, D., Flores, M., & Ribosa, J. (2023). Resultats en comprensió lectora de 10 anys de «Llegim en parella». Guix, 506, 36–42. (PDF)

Duran, D., Flores, M., & Ribosa, J. (2023). Resultados en comprensión lectora de diez años de «Llegim en parella». Aula de Innovación Educativa, 333, 36–42. (PDF)

Quezada, V., & Flores, M. (2023). Escritura cooperativa de problemas matemáticos a través de tutoría entre iguales. Revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes, 12(2), 26–41. (PDF)

Escuin, S., & Duran, D. (2023). El desenvolupament professional a través de xarxes d’aprenentatge docent: Revisió dels factors clau i anàlisi d’una experiència. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 58, 135–152. (PDF)

Escuin, S., & Duran, D. (2023). El desarrollo profesional a través de redes de aprendizaje docente: revisión de los factores clave y análisis de una experiencia. Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación, 58, 135-152. (PDF)

Quiñones-Ramírez, F. A., Duran, D., & Viladot, L. (2023). Aprendizaje musical a través de la docencia compartida con estudiantes de secundaria. DEBATES – Cadernos Do Programa De Pós-Graduação Em Música26(2), 102–125. (PDF)

Corcelles, M., Ribosa, J., Oller, M., & Duran, D. (2023). Escrivim en parella a través de la tutoria entre iguals. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 96, 55-60. (PDF)

Corcelles, M., Ribosa, J., Oller, M., & Duran, D. (2023). Escribimos en pareja mediante la tutoría entre iguales. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 99, 57-62. (PDF)

Duran, D., Corcelles, M., & Miquel, E. (2021). Estructures d’aprenentatge col·laboratiu entre docents: Oportunitats de desenvolupament professional docent en el dia a dia. Guix: Elements d’Acció Educativa, 481, 39-43. (PDF)

Duran, D., Corcelles, M., & Miquel, E. (2021). Estructuras de aprendizaje colaborativo entre docentes: Oportunidades de desarrollo profesional docente en el día a día. Aula de Innovación Educativa, 308, 39-43. (PDF)

Duran, D. (2021). Aprendizaje cooperativo: Un reto necesario, basado en evidencias. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Proyecto FECYTedu ConPrueba. (PDF)

Duran, D. (2021). Métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo: Ayudas para que alumnado y profesorado utilicen la cooperación en el aula. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Proyecto FECYTedu ConPrueba. (PDF)

Duran, D., Corcelles, M., & Miquel, E. (2020). L’observació entre iguals com a mecanisme de desenvolupament professionaldocent: La percepció dels participants de la Xarxa de Competències Bàsiques. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 53, 48-59. (PDF)

Duran, D., Corcelles, M., & Miquel, E. (2020). La observación entre iguales como mecanismo de desarrollo profesional docente: La percepción de los participantes de la Xarxa de Competències Bàsiques. Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación 53, 49-61. (PDF)

Ribosa, J. (2020). De la alienación a la alineación: El reto de la escuela. Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 35(1), 129-138. doi: 10.18239/ensayos.v35i1.2253 (PDF)

Fernández-Barros, A., Viladot, L., & Duran, D. (2020). Oídos a pares: Un proyecto de tutoría entre iguales para el desarrollo de la afinación y la percepción auditiva en el alumnado de violín y viola. Revista Electrónica de LEEME, 45, 1-16. (PDF)

Flores, M. (2020). [Review of the book Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo, by J. C. Torrego & C. Monge (Coords.)]. Estudios sobre Educación, 38, 310-312. (PDF)

Ribosa, J. (2020). [Review of the book Learning by teaching: Evidence-based strategies to enhance learning in the classroom, by D. Duran & K. Topping]. Innovations in Education and Teaching International, 57(1), 131-132. doi: 10.1080/14703297.2019.1663036 (PDF)

Duran, D., Flores, M., & Miquel, E. (2019). Potenciar la cooperació en l’aprenentatge basat en projectes. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 51, 116-127. doi: 10.32093/ambits.vi51.1425 (PDF)

Duran, D., Flores, M., & Miquel, E. (2019). Potenciar la cooperación en el aprendizaje basado en proyectos. Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación, 51, 116-127. doi: 10.32093/ambits.vi51.1425 (PDF)

Ribosa, J. (2019). [Review of the book Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo, by J. C. Torrego & C. Monge (Coords.)]. Revista de Educación, 385, 281-282. (PDF)

Duran, D. (2019). Aprenentatge docent entre iguals: Mestres i escoles que aprenen uns dels altres. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 50, 47-58. (PDF)

Duran, D. (2019). Aprendizaje docente entre iguales: Maestros y escuelas que aprenden unos de otros. Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación, 50, 47-58. (PDF)

Ribosa, J. (2018). [Review of the book Learning by teaching: Evidence-based strategies to enhance learning in the classroom, by D. Duran & K. Topping]. Educational Research and Evaluation, 24(6-7), 454-455. doi: 10.1080/02331934.2018.1553570 (PDF)

Huguet, T., & Lázaro, L. (2018). Iniciar i sostenir pràctiques de docència compartida a les aules. Guix: Elements d’Acció Educativa, 448, 49-54. (PDF)

Huguet, T., & Lázaro, L. (2018). Iniciar y mantener prácticas de docencia compartida en las aulas. Aula de Innovación Educativa, 275, 45-50. (PDF)

Oller, M., Navas, C., & Carrera, J. (2018). Docència compartida a l’aula: Reptes i possibilitats. Guix: Elements d’Acció Educativa, 448, 43-48. (PDF)

Oller, M., Navas, C., & Carrera, J. (2018). Docencia compartida en el aula: Retos y posibilidades. Aula de Innovación Educativa, 275, 39-44. (PDF)

Baloche, L. (2018). [Review of the book Effective peer learning: From principles to practical implementation, by K. Topping, C. Buchs, D. Duran & H. Van Keer]. IASCE Newsletter, 37(2), 5-7. (PDF)

Duran, D., & Miquel, E. (2018). Hacia la sostenibilidad del aprendizaje cooperativo. Cuadernos de Pedagogía, 486, 60-63. (PDF)

Ribosa, J. (2018). [Review of the book Effective peer learning: From principles to practical implementation, by K. Topping, C. Buchs, D. Duran & H. Van Keer]. Revista de Educación, 379, 207-208. (PDF)

Arrausi, J., Moya, R., & Duran, D. (2018). Proyecto 1+1=3: Programa de cooperación en parejas en contextos pseudo-naturales. Revista CIDUI, 4, 1-17. (PDF)

Flores, M., Bravo, M., & Duran, D. (2017). Medir el autoconcepto en la resolución cooperativa de problemas. Suma: Revista sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, 86, 11-18. (PDF)

Flores, M., Duran, D., & Albarracín, L. (2017). (En)Raonem en parella: Tutoria entre iguals per desenvolupar la resolució cooperativa de problemes. Guix: Elements d’Acció Educativa, 439, 69-73. (PDF)

Flores, M., Duran, D., & Albarracín, L. (2017). Razonar en pareja: Tutoría entre iguales para desarrollar la resolución cooperativa de problemas. Aula de Innovación Educativa, 266, 69-73. (PDF)

Duran, D. (2017). Aprendizaje entre iguales en música: Cooperación y tutoría entre alumnos. Eufonía: Didáctica de la Música, 72, 7-12. (PDF)

Duran, D. (2017). Aprendre ensenyant. Poden aprendre els docents ensenyant els seus alumnes? Quines evidències en tenim? Revista Catalana de Pedagogia, 11, 79-106. (PDF)

Duran, D., & Oller, M. (2017). El rol del professorat a les aules on es practica l’aprenentatge cooperatiu. Guix: Elements d’Acció Educativa, 434, 40-43. (PDF)

Duran, D., & Oller, M. (2017). El rol del profesorado en las aulas organizadas en aprendizaje cooperativo. Aula de Innovación Educativa, 261, 38-41. (PDF)

Duran, D. (2017). Es pot aprendre ensenyant?: Evidències científiques i implicacions educatives. Guix: Elements d’Acció Educativa, 432, 39-42. (PDF)

Duran, D. (2017). ¿Se puede aprender enseñando?: Evidencias científicas e implicaciones educativas. Aula de Innovación Educativa, 259, 35-40. (PDF)

Oller, M. (2017). Reading in pairs programme: How students can improve EFL by working cooperatively. APAC Journal, 84, 7-17. (PDF)

Flores, M., & Duran, D. (2017). Razonar en pareja. Cuadernos de Pedagogía, 476, 79-81. (PDF)

Gilbert, T. (Gener 2017). (En)Raonar per millorar les mates. Ara Criatures. https://criatures.ara.cat/escola/programa-fomenta-resolucio-problemes-matematics-en-grup_0_1727827215.html

Flores, M., & Duran, D. (2016). Desenvolupant la competència lectora catalana mitjançant la tutoria entre iguals. En N. Camps, M. Casas, L. Comajoan & T. Puntí (Coords.), L’ensenyament del català als territoris de parla catalana: Estat de la qüestió i perspectives de futur (pp. 379-386). Servei de Publicacions de la Universitat de Vic. (PDF)

Vidal. A., & Baqueró, E. (2016). Una adaptació de Llegim en parella a les aules del Consorci per a la Normalització Lingüística. En N. Camps, M. Casas, L. Comajoan & T. Puntí (Coords.), L’ensenyament del català als territoris de parla catalana: Estat de la qüestió i perspectives de futur (pp. 306-311). Servei de Publicacions de la Universitat de Vic. (PDF)

Huerta, V., Duran, D., & Castellanos, P. G. (2016). Aprender enseñando arte: Cómo convertir la escasez de recursos en oportunidades de aprendizaje. Revista Iberoamericana de Educación, 72(2), 143-160. (PDF)

Duran, D. (2016). Aprenentatge entre iguals: Disposats a compartir la capacitat mediadora amb els alumnes? Segell, 31, 14-16. (PDF)

Duran, D., & Flores, M. (2016). Millorar l’autoconcepte lector a través de la tutoria entre iguals. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 69, 56-60. (PDF)

Duran, D. (2015). Tutoría entre iguales: Compartir la capacidad de enseñar con los alumnos. En R. Mayordomo & J. Onrubia (Coords.), El aprendizaje cooperativo (pp. 191-228). Universitat Oberta de Catalunya. (PDF)

Flores, M. (2015). [Review of the book Using peer tutoring to improve reading skills: A practical guide for teachers, by K. Topping, D. Duran & H. Van Keer]. Estudios sobre Educación, 29, 256-258. (PDF)

Corominas, E., Flores, M., & Oller, M. (2015). Llegim en parella: Aportacions de la tutoria entre iguals a la millora de la competència lectora. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 67, 55-60. (PDF)

Flores, M. (2015). [Review of the book Aprenseñar: Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando, by D. Duran]. Revista de Educación, 370, 257-259. (PDF)

Miquel, E. (2015). [Review of the book Aprenseñar: Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando, de D. Duran]. International Journal of Educational Psychology, 4(2), 223-225. (PDF)

Miquel, E., Laspalas, M., & Turmo, I. (2015). Leemos en pareja/Bikoteka Irakurtzen: La mejora de la competencia lectora, también desde las matemáticas. Aula de Secundaria, 14, 14-18. (PDF)

Duran, D., & Flores, M. (2015). Prácticas de tutoría entre iguales en universidades del Estado español y de Iberoamérica. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 13(1), 5-17. (PDF)

Duran, D., Flores, M., Mosca, A., & Santiviago, C. (2014). Tutorías entre iguales: Del concepto a la práctica en las diferentes etapas educativas. InterCambios, 2(1), 31-39. (PDF)

Valdebenito, V., & Duran, D. (2014). ¿Puede la escuela compartir la capacidad de enseñar? Intersecciones Educativas, 5, 109-124. (PDF)

Moliner, L., Sales, A., & Moliner, O. (2013). Enseñar y aprender biología y geología a través de la tutoría entre iguales. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, 31(3), 189-206. (PDF)

East, M., Tolosa, C., & Villers, H. (2012). Reciprocal role peer tutoring: Can it enhance students’ motivation and perceptions of proficiency when learning a foreign language? Babel, 47(1), 25-31. (PDF)

Duran, D., & Sánchez, G. (2012). Ritmos en dos: Una experiencia basada en la tutoría entre iguales para la mejora de la comprensión y la fluidez de la lectura rítmica musical. Eufonía: Didáctica de la Música, 56, 99-106. (PDF)

Duran, D. (2012). Llegim en parella. Escola Catalana, 475, 22-23. (PDF)

Duran, D. (2012). Aprendre a llegir a l’era digital: La lectura amb altres persones en el procés de desenvolupament de la competència lectora. Guix: Elements d’Acció Educativa, 383, 27-30. (PDF)

Garriga, A., & Oller, M. (2012). El voluntariat en un programa de tutoria entre iguals per millorar la lectura. Guix: Elements d’Acció Educativa, 383, 37-40. (PDF)

Moliner, L., & Collado, M. (2011). Compartiendo lo que sabemos: Aprender biología con un compañero. Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales, 70, 93-97. (PDF)

Bacardit, A., & Duran, D. (2011). Buscant l’origen i emprant l’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Guix: Elements d’Acció Educativa, 379, 47-52. (PDF)

Altimires, N., & Duran, D. (2011). La tutoría entre iguales en el aprendizaje de la lectura de las notas musicales. Eufonía: Didáctica de la Música, 52, 71-78. (PDF)

Flores, M., & Duran, D. (2011). Bikoteka Irakurtzen, parekoen arteko ikaskuntza bultzatzen duten ikastetxe euskaldunen sarea. Hik Hasi, 158, 2-5. (PDF)

Duran. D. (2011). Aprender enseñando: Un paradigma emergente. Herramientas, 110, 4-12. (PDF)

Mendoza, A. (2011). Tutoría entre iguales en el aula de 3 años. Cuadernos de Pedagogía, 410, 28-30. (PDF)

Duran, D. (2010). L’ús de mètodes i tècniques d’aprenentatge cooperatiu a les classes de català: Aprofitar pedagògicament les diferències entre els alumnes. Llengua i Ús, 49, 46-54. (PDF)

Moliner, L., Gambard, L., & Prades, X. (2010). Aprender mientras enseñas. Cuadernos de Pedagogía, 405, 28-30. (PDF)

Borrás, F., & Gómez, I. (2010). Dos experiencias de aprendizaje cooperativo: Clase de instrumento y conjunto musical. Eufonía: Didáctica de la Música, 50, 109-120. (PDF)

Civil, R. (2010). La tutoria entre alumnes d’edats diferents a l’aula de ciències. Ciències: Experiències Didàctiques i Treballs Pràctics, 15, 24-28. (PDF)

Duran, D., Blanch. S., Dekhinet, R., & Topping, K. (2010). Una experiencia de tutoría entre iguales virtual para el aprendizaje del castellano y del inglés. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 53, 89-101. (PDF)

Valdebenito, V., & Duran, D. (2010). Implicación familiar en un programa de tutoría entre iguales para la mejora de la comprensión y la velocidad lectora. En J. J. Gazqués & M. C. Pérez (Coords.), Investigación en convivencia familiar: Variables relacionades (pp. 433-438). Grupo Editorial Universitario. (PDF)

Duran, D. (2009). Una experiència de tutoria entre iguals a secundària: Emprar la diversitat de l’alumnat per aprendre català. Treballs de Sociolingüística Catalana, 20, 291-299. doi: 10.2436/20.2504.01.10 (PDF)

Duran, D. (2009). Evaluación en contextos de cooperación. En M. Castelló (Coord.), La evaluación auténtica en enseñanza secundaria y universitària: Investigación e innovación. Edebé. (PDF)

Duran, D., & Huerta, V. (2008). Una experiencia de tutoría entre iguales en la Universidad mexicana de Oaxaca. Revista Iberoamericana de Educación, 48(1), 1-12. (PDF)

Mayoral, P., & Corcelles, M. (2008). Una experiència de treball cooperatiu per aprendre matemàtiques a primària: La maleta de geometria. Suports: Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 12, 13-20. (PDF)

Duran, D., & Blanch, S. (2008). L’aprenentatge cooperatiu com a estratègia instructiva per a la inclusió. Suports: Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 12, 4-12. (PDF)

Dekhinet, R., Topping, K., Duran, D., & Blanch, S. (2008). Let me learn with my peers online!: Foreign language learning through reciprocal peer tutoring. Innovate: Journal of Online Education, 4(3). https://www.learntechlib.org/p/104250/ (PDF)

Duran, D. (2008). Utilizar pedagogicamente as diferenças entre alunos: Uma prática de tutoria entre iguais. Ciclos em revista, 3, 13-32. (PDF)

Duran, D., & Flores, M. (2008). Xarxa Llegim en parella, centres que treballen junts per introduir innovacions educatives. Perspectiva Escolar, 324, 23-31. (PDF)

Duran, D., & Sampé, G. (2007). Una pràctica de l’àrea de música basada en el mètode cooperatiu del puzle. En M. Anton & M. Oller (Eds.), El pràcticum: Present i futur a reflexió (pp. 85-89). Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (PDF)

Duran, D. (2007). ¿Solos ante el peligro? Las gafas que nos impiden ver la importancia de las interacciones entre alumnos. En M. Castelló (Coord.), Enseñar a pensar: Sentando las bases para aprender a lo largo de la vida (pp. 85-112). Ministerio de Educación y Ciencia. (PDF)

Monereo, C., Fuentes, M., Sánchez, S., Duran, D., Blanch, S., & Miquel, E. (Setembre 2007). Peer-practual: Una tutoria entre iguals interprofessional als estudis de magisteri i psicopedagogia. En Vicerectorat d’Estudis i Qualitat & Unitat d’Innovació Docent en l’Educació Superior, Jornades d’Innovació Docent de la UAB. Comunicació duta a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. (PDF)

Duran, D. (2007). Llegim en parella, un programa de tutoria entre iguals, amb alumnes i famílies, per a la millora de la competència lectora. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 42, 85-99. (PDF)

Duran, D. (Abril 2007). Berdinen arteko tutoretza: Desberdintasunetik Ikastea. En Ikastolen Konfederazioa, XIV Jardunaldi Pedagogikoak. (PDF)

Duran, D., Oller, M., & Utset, M. (2007). Nous lisons en couple: Un programme de tutelle entre pairs pour l’amélioration des compétences de lecteur. Les Actes de Lecture, 97, 17-21. (PDF)

Thurston, A., Van de Keere, K., Topping, K. J., Kosack, W., Gatt, S., Marchal, J., … Donnert, K. (2007). Aprendizaje entre iguales en ciencias naturales de educación primaria: Perspectivas teóricas y sus implicaciones para la pràctica en el aula. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa, 13(5), 477-496. (PDF)

Duran, D. (2007). Tutoria entre iguais e aprendizagem cooperativa. Pátio, 41, 12-15. (PDF)

Duran, D., & Oller, M. (2006). La participació de les famílies en un programa de tutoria entre iguals per a la millora de la competència lectora. Suports: Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 10(2), 74-81. (PDF)

Paredes, E. (2006). Jóvenes que se ayudan para aprender. Cuadernos de Pedagogía, 357, 42-45. (PDF)

Duran, D., & Miquel, E. (2006). L’aprenentatge entre iguals com a recurs per a l’atenció a la diversitat. En P. Pujolàs, Cap a una educació inclusiva (pp. 187-217). Eumo. (PDF)

Duran, D. (Coord.). (2006). Tutoría entre iguales: Algunas prácticas en la enseñanza obligatoria [Monográfico]. Aula de Innovación Educativa, 153, 7-39. (PDF)

Miquel, E. (2006). Maestros que trabajando juntos aprenden. Aula de Innovación Educativa, 153-154, 33-36. (PDF)

Duran, D., Serra, P., & Miquel, E. (2004). El aprendizaje entre iguales: Tutoría entre iguales, aprendizaje cooperativo y colaboración docente. Aula de Innovación Educativa, 132, 75-77. (PDF)

Duran, D. (2004). Una experiència de tutoria entre iguals a secundària, com a mètode instructiu per a la diversitat. Suports: Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 8(2), 122-132. (PDF)

Calvo, A., & Mitjà, D. (2003). Ensenyament recíproc, un mètode cooperatiu útil per a l’atenció a la diversitat. Guix: Elements d’Acció Educativa, 298, 75-79. (PDF)

Duran, D. (Octubre 2003). Una experiencia de tutoría entre iguales, método de aprendizaje cooperativo para la diversidad. Congrés Internacional Una Escola per a Tothom: Estratègies d’intervenció i avaluació. Ponència duta a terme a Blanquerna (Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull), Barcelona. (PDF)

Duran, D., & Monereo, C. (2003). Incidència de la tutoria entre iguals, fixa i recíproca, en alguns factors afectius i relacionals. Suports: Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 6(2), 114-126. (PDF)

Duran, D., & Miquel, E. (2003). Cooperar para enseñar y aprender. Cuadernos de Pedagogía, 331, 73-76. (PDF)

Trujillo, F. (2002). Aprendizaje cooperativo para la enseñanza de la lengua. Publicaciones, 32, 147-162. (PDF)

Duran, D. (2001). Enseñar a pensar en equipo. Aula de Innovación Educativa, 100, 23-28. (PDF)

Duran, D. (2001). Cooperar para triunfar. Cuadernos de Pedagogía, 298, 73-75. (PDF)

Duran, D., & Oller, M. (2000). Promoció de canvis a l’aula: Una experiència a partir del professor de suport com a recurs d’atenció a la diversitat. Guix: Elements d’Acció Educativa, 264, 65-70. (PDF)