Aquesta setmana finalitza la darrera campanya d’excavacions del Fòrum de Llívia que es va iniciar a mitjans del mes de maig a la zona del temple i s’ha completat aquest setembre amb la participació dels estudiants de la UAB sota la direcció dels arqueòlegs Jordi Guàrdia i Cèsar Carreras (UAB).

Dins d’aquesta campanya d’excavacions caldria destacar la troballa de l’extrem Sud del temple, a on acostumava a trobar-se l’escala d’accés. Durant les campanyes de maig es va poder trobar el límit de la pronaos del temple, que tindria doncs una longitud de 4 metres per uns 7 d’amplada, i un petit eslavó que continuaria amb rebaix arrebossat amb opus signinum. Inicialment s’havia pensat que es tracta d’una piscina d’una fondària d’uns 30 cmm que estava  revestida d’opus signinum – per aïllar-la de la humitat. Sembla que aquesta superfície és una mica més ampla que el temple, si bé encara no s’ha pogut determinar la seva longitud.

Fig.1: Extrem sud en el moment d'excavació
Fig.1: Extrem sud en el moment d’excavació

Per sota de la capa de signinum s’ha documentat una preparació del paviment o rudus, que coincidiria amb el nivell del patí central del fòrum. En els darrers dies s’està excavant l’únic mur que sobresurt cap al Sud (veure figura 2) per veure si es tractaria d’un temple in antis, amb dos murs avançats cap al Sud.

Fig.2: Detall del mur avançat i de l’opus signinum
Fig.2: Detall del mur avançat i de l’opus signinum

Un altre novetat d’aquesta campanya és un abocador d’escombreries del moment fundacional del fòrum que es troba a la part inferior de l’exedra. Malgrat que es pensava que aquesta habitació s’havia exhaurit, per sota de les banquetes de fonamentació del mur intern s’ha documentat tot un estrat de tegulae, carbons, óssos i molt material. El conjunt ceràmic és molt ric i destaca un gran repertori de formes de terra sigillata aretina (TSI) que ens pot aportar una datació acurada del moment constructiu del fòrum.

Fig. 3: Abocador en el subsòl de l’exedra
Fig. 3: Abocador en el subsòl de l’exedra

En les campanyes del 2017 han participat 8 estudiants del Grau d’Arqueologia de la UAB, professionals de l’empresa Arqueòlegs.Cat sota la direcció dels arqueòlegs Jordi Guàrdia i Cèsar Carreras (UAB) dins del projecte Fòrum de Llívia que lidera en Josep Guitart (UAB).