La campanya de Iulia Libica ha finalitzat aquest octubre, i és el moment d’explicar les feines desenvolupades en els darrers mesos. S’ha intervingut en els 3 sectors centrals (Q1, Q2 i Q3 – de nord a sud), que eren els testimonis que es conservaven perquè en ells es trobaven els serveis de llum, aigua i gas. Un cop traslladats definitivament l’any 2022, quedaven pendents de completar la seva excavació.

Figura 1: Perfil dels estrats tardonantics de la Q

El Q1 que és l’àmbit nord que limita amb el mur septentrional del fòrum és el que més estratigrafia presenta. Comença amb un estrat tardonantic que cobreix els tres àmbits de nord a sud, i ens permet connectar totes les estratigrafies. L’estrat té una gran potència i es completa amb d’altres que segurament són esllavissades produïdes per la pròpia pendent de la part baixa de la muntanya. En la part surt de sector, es troba el mur de tancament de l’àmbit, i connecta amb el sector Q2. En aquesta part del mur sembla possible l’existència d’una porta delimitada per granits, destruïts en època tarrdoantiga. El mur no està completament excavat, per la qual cosa sembla una hipòtesi plausible que s’ha de confirmar. Sigui com sigui, aquesta habitació 2 esdevé ara l’espai més gran conegut al fòrum, i potser amb una funció de curia o sala de reunió, que posteriorment es compartimenta.

Figura 2: Visió de la Q2 amb el mur superior a on es troba la porta a l’habitació 2

En el cas del Q2 també s’han estat rebaixant els estrats de rebliment tardoantics, d’on s’ha recuperat una síliqua de plata de Constanci II (337-361 dC)(UE 824) i un fragment de marbre amb uns dits del peu. S’ha arribat a nivells de la segona fase (finals II dC-principis del III dC). Pel que fa al mur nord que comunica amb l’habitació 2, sabem que es tapia la porta en un moment que encara resulta difícil de precisar, però sembla que sigui la fase 3 (V-VII dC). Encara que resten estrats per excavar, s’ha decidit de posar graves vermelles en aquest sector, per tal de preservar-lo i facilitar la comprensió per part dels visitants.

Figura 3: Graves vermelles cobrint la Q2 al final de la campanya

El Q3 que correspon a l’espai ocupat per la plaça del fòrum, a un nivell inferior del pòdium, ha sigut l’espai amb més novetats. D’una banda, s’han excavat els diversos nivells d’abocament, sobretot tardoantics, que reomplen tota la plaça fins arribar a la cota del pòdium. Per sota, s’ha trobat un nivell d’incendi, semblant a la Q2, i per sobre un nivell d’ús, que situaríem a la fase 2, i que es troba només una mica per sobre del nivell de la plaça original. En aquest nivell s’han trobat un bon nombre de monedes, però de cronologies republicanes i del segle I dC.

Figura 4: Espai de la Q3 amb la plataforma que connecta la pronaos del temple i el podi

Pel que fa al nivell original s’ha trobat en una superfície de graves amb la seva preparació que es neteja fàcilment, i que per ara no té cap signe d’estar empedrat. Aquesta cota ens permetrà ara relacionar tots els elements arquitectònics del fòrum i els seus respectius nivells.

Per últim, ens ha quedat un darrer interrogant que és la posició de l’escala lateral que permet accedir a la pronaos del temple i també al fòrum. Inicialment s’havia trobat un element recobert amb estuc que semblava identificar l’escala però ens genera molts dubtes. Esperem esbrinar-lo en properes campanyes.

Figura 5: Restes d’estuc d’una possible estructura adossada a la plataforma