Al cas de Les Colomines de Llívia, la pròpia presència física de les restes, la importància de la ubicació de l’església en relació a aquestes, i la continuïtat de les estructures, eren algunes de les dades arqueològiques de que disposàvem abans de la prospecció geofísica. Aquest conjunt d’informació havia de ser contrastat amb la prospecció, els resultats de la qual també es constituirien en un indicador afegit sobre els llocs on realitzar posteriorment els sondejos.

Prospecció EM amb l'equip GEM-2
Prospecció EM amb l’equip GEM-2

Els díes 25 i 26 de juliol, es va procedir a efectuar la prospecció geofísica entorn del jaciment de Les Colomines, amb direcció arqueogeofísica del Sr. Oscar López (empresa Global Cultural Heritage Management) i direcció geofísica del Sr. Rubén Ruíz, de l’empresa Geofase. Es va utilitzar una combinació de les tècniques de prospecció electromagnètica multifreqüència (EM) i radar GPR selectiva amb antenes de 500 i 900 MHZ, en un espai de fins a 2648 m2, dins una intervenció que ha inclòs treball de camp i postprocés de laboratori. Es va escollir el mètode d’electromagnetisme d’inducció amb l’equip GEM-2 per les condicions de l’àrea a prospectar amb molt relleu i sòls amb diversos materials – des d’asfalt a graves, terra o gespa. El fet d’escollir un únic mètode per tota l’àrea facilitava la comparació dels resultats.

Ortofotomapa amb les àrees prospectades
Ortofotomapa amb les àrees prospectades

El procés de recollida de dades es va iniciar dividint el total de la superfície a prospectar en vuit zones, seguint criteris diferencials a partir de la seva situació respecte al jaciment de Les Colomines, l’església i d’altres referents urbanístics actuals.

La zona 1 (M 1) es correspon a l’aparcament situat al nord de l’església. En aquest espai es va detectar un conjunt estructural que semblava format per una successió de parets mitjaneres que formaven habitacions, i que incloïa també un element circular.

Resultats de la geofísica a M1 - Àrea de pàrking
Resultats de la geofísica a M1 – Àrea de pàrking

La zona 2 (M 2) se situa entre l’aparcament i el recinte del pati de l’església. En aquest lloc es van localitzar tres possibles murs que seguien la trajectòria nordest-sudest, i es trobaven alineats amb les estructures de M 1. Les zones 3 i 4 (M 3 i M 4) van ser estudiades conjuntament amb la intenció d’ampliar la base de dades proporcionada per la prospecció, al tractar-se d’indrets amb moltes interferències provocades per la nombrosa ubicació en aquest espai de serveis d’època moderna que podíen distorsionar les lectures.

Es tracta d’una superfície especialment important tenint en compte els objectius de la intervenció arqueològica per què, de donar-se un resultat positiu quant a la detecció d’estructures, es podria confirmar, d’una banda la hipòtesi que apuntava cap a una més que probable continuïtat de les estructures romanes de la zona A del jaciment de Les Colomines en aquesta direcció, i per l’altra la comprovació que realment es tractés d’un edifici públic a partir de l’estudi de la seva trama i dimensions.

A M 3, situat al pati nord de l’església, es van intuir unes anomalies dubtoses, que podien representar a priori la presència d’estructures soterrades corresponents al parament de contenció nord de l’edifici romà, mentre a M 4, situat al pati oriental ubicat al costat de l’àbsis de l’església, es confirmava la possible continuïtat en sentit occidental de dos importants parets internes documentades al possible fòrum.

Resultats geofísica M3 i 4 - sagrera de l'església
Resultats geofísica M3 i 4 – sagrera de l’església

La zona M 5 correspon al terreny erm ubicat a la cara oriental del jaciment, limitat entre les pròpies restes arqueològiques de la zona A del jaciment de Les Colomines i un grup d’habitatges de recent construcció. La prospecció feta en aquest espai va donar com a resultat la detecció d’una sèrie d’estructures (un possible àmbit i diversos murs i paviments o enderrocs) que semblaven orientades de forma paral·lela a les restes romanes conegudes.

EM en la secció M5
EM en la secció M5

Al cas de les zones M 6 i M 7, ubicades sota dos carrers, es va efectuar la prospecció de manera conjunta, degut també a que es tracta d’espais molt alterats per les infraestructures modernes. Ara bé, el resultat va ser molt diferent: A M 6 van aparèixer indicis de la continuïtat de les estructures romanes excavades l’any 1998 al jaciment de Les Colomines zona B, més enllà de l’àrea d’afectació establerta en aquell moment. En aquest sentit, és important remarcar que les estructures localitzades en la prospecció a les zones M 1, M 2 i M 6, segueixen la mateixa orientació que el conjunt exhumat de Les Colomines zona B.

La prospecció geofísica efectuada a M 7, per sobre del carrer que hi ha entre el pati oriental de l’església i les restes de l’edifici públic romà, mostrava també la presència i la continuïtat de les mateixes unitats estructurals reflectides a M 4. A la zona M 8, situada en terreny erm a la part septentrional del jaciment i a una cota força superior, es van detectar dos possibles murs paral·lels entre si però esbiaixats respecte al conjunt de Les Colomines.