ALIAGA, S.; ANDREU, R.; MERCADAL, O.; OLESTI, O. (1998): “Territori i vies de comunicació a la Cerdanya en època romana”, XI Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà

ALIAGA, S.; CABALLÉ, G.; SUBIRANAS, C. (2002): “Intervencions arqueològiques al castell de Llívia (campanyes 2000-2001). Darreres interpretacions”, Sisenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques Gironines

ARANEGUI, C.; HERNÁNDEZ, M.; LÓPEZ PIÑOL y colaboradores (1987): “El foro de Saguntum. La planta arquitectònica”. A: Los foros provinciales de Occidente, Ministerio de Cultura, Madrid, p. 73-97

BARRUOL, G.; MARICHAL, R. (1987): “Le forum de Ruscino” a Los foros provinciales de Occidente, Ministerio de Cultura

CAMPILLO, J. (1994): “El moment altimperial a Iulia Lybica: el jaciment de l’Hort de la Falona” , X Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà

CAMPILLO, J.; BORRAS, H. (1996) “Noves dades sobre lulia Lybica (LlIvia, Cerdanya)
a partir de la revisió dels materials“. Cypsela XI, pp.99-103.

CAMPILLO, J.; GRAU, M.; GUÀRDIA, J. (1998): “Primers resultats de les excavacions dutes a terme a la zona de Les Colomines de Llívia, Cerdanya”, XI Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà”

CARRERAS, C.; DE SOTO, P.; MUÑOZ, A. (2019): “Land transport in mountainous regions in the Roman Empire: Network analysis in the case of the Alps and Pyrenees”. Journal of Archaeological Science: Reports Volume 25, June 2019, pp.280.293.

CARRERAS, C.; FARRÉ, E. (2021) “Un model de rellotge de sol trobat a Iulia Libica (Llívia)”. Revista d’Arqueologia de Ponent 31, 115-128

CARRERAS, C.; GUÀRDIA, J. (2013): Memòria de la intervenció arqueològica del jaciment de Les Colomines (Llívia, Cerdanya). Servei d’Arqueologia de Catalunya (inèdit).

CARRERAS, C.; GUITART, J.; GUARDIA, J.; LAPUENTE, P.; GUTIERREZ, A.; DI FEBO, R. (2021) “El descubrimiento del fòrum de Iulia Libica (Llívia) y sus vestigios de estatuaria”. Madrider Mitteilungen 62, 430-456.

CAMPO, M.; MERCADAL, O. (2009) “Aproximación a la circulación monetaria en la Cerdanya (siglo III a.C.-mediados siglo I d.C.)“. Actas del XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 2007), Cádiz, pp.353-367.

COROMINES, J. (1992-97): Onomasticon Cataloniae, VII Vols., Barcelona

ESMONDE-CLEARY, S. (2008): Rome in the Pyrennes. Lugdunum and the Convenae from the First Century B.C to the Seventh Century A.D., Routledge Monographs in Classical Studies, New York

FABRE, J.M.; SABLAYROLLES, R. (2002) Carrières de marbre des Pyrénées centrales. Le point sur la recherche. Gallia tome 59, 2002. pp. 61-81

GUÀRDIA, J. (2012): Iulia Libica. Les darreres excavacions i el replantejament de la seva topografia urbana, treball final Màster d’Arqueologia Clàssica (ICAC, URV, UAB)

GUÀRDIA, J. (2014): Memòria de la intervenció arqueològica al fòrum de Llívia. Servei d’Arqueologia de Catalunya (inèdit).

GUÀRDIA, J. (2020) “La ciudad y el foro romano de Iulia Libica (Llívia)”. Cuadernos de Arqueología Universidad de Navarra 29, pp.1-20.

GUÀRDIA, J.; CARRERAS, C.  (2017): Memòria de la intervenció arqueològica al fòrum de Iulia Libica (Llívia, Cerdanya). Servei d’Arqueologia de Catalunya (inèdit).

GUÀRDIA, J.; CARRERAS, C.; GUITART, J.; OLESTI, O. (2017) “El Fòrum de Iulia Libica i la capitalitat ceretana en època altimperial“. Novetats arqueològiques. Treballs d’Arqueologia 21, pp.181-204.

GUÀRDIA, J.; GUITART, J.; CARRERAS, C.; OLESTI, O. (2021) “El fòrum”. En Història de la Cerdanya, volum 7. Girona, pp.219-228.

GUÀRDIA, J.; CARRERAS, C.; DE SOTO, P. (2017) “Circuits comercials a Iulia Lybica (Llívia): visions a partir de les ceràmiques i els marbres“. Revista d’Arqueologia de Ponent 27, 147-168.

GUÀRDIA, J.; GRAU, M.; CAMPILLO, J. (2000): “Iulia Lybica (Llívia, Cerdanya). Darreres intervencions i estat de la qüestió”, Tribuna d’Arqueologia 1997-1998, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya

GUÀRDIA, J.; MARAGALL, M. (2002): “Excavació arqueològica realitzada a la Unitat d’Actuació-3 de Les Colomines de Llívia (La Cerdanya). Zona A.”, Sisenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques Gironines

GUÀRDIA, J.; MARAGALL, M. (2004): “Periodització del jaciment de Les Colomines de Llívia zona A (segles I-VI d.C.)”, Setenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques Gironines

GUÀRDIA, J.; MARAGALL, M.; MERCADAL, O.; OLESTI, O.; GALBANY, J.; NADAL, J. (2007): Enterrament d’època tardoromana d’un macaco amb aixovar al jaciment de Les Colomines (Llívia, La Cerdanya), Empúries, 55, p. 199-227

GUIHARD, P.M.; OLESTI, O.; GUARDIA, J.; MERCADAL, O. (2016) “Soutenir l’usage monétaire dans le Nord de la péninsule ibèrique au VIe siécle. L’exemple du dépôt de minimi de Llívia (Espagne)”.

GUTIÉRREZ, A.; RODÀ, I. (2012): El mármol de Luni-Carrara en la fachada mediterránea de Hispania. A S. Keay (ed.): Rome, Portus and the Mediterranean, Archaeological Monographs of the British School at Rome, London, p. 305

MAGALLÓN, M.A.; NAVARRO, M.; RICO, CH.; FINCKER, M. (2003): Excavaciones en la ciudad hispano- romana de Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca). Informe preliminar de la campaña 2002, Salduie, 3, 343-353

MARTÍN, A. (1981): “Treballs arqueològics realitzats a Llívia pel Servei d’Investigacions Arqueològiques de la Diputació de Girona”, Segon quadern d’informació municipal

MOIX, E. (2010): “Intervenció arqueològica a Cal Barrier (Llívia)”, Desenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques Gironines

OLESTI, O.; GUÀRDIA, J.; MARAGALL, M.; MERCADAL, O.; GALBANY, J.; NADAL, J. (2013): Controlling the Pyrenees: a Macaque’s Burial from Late Antique Iulia Libica (Llívia, La Cerdanya, Spain”). A A. Sarantis i N. Christie (eds.): War and Warfare in Late Antiquity, Brill, Leiden-Boston, p. 703-731

PADRÓ, J. (1984): “Les vies de comunicació romanes al Pirineu català”, V Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerà, p. 61-87

PADRÓ, J. (2000): “Excavacions arqueològiques a Júlia Líbica”, Sèrie monogràfica-20, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Girona

ROJAS, A. (2002): “Excavació d’una casa romana a l’Hort de la Rectoria, Carrer dels Forns, 3-5 (Llívia, La Cerdanya). Octubre-desembre 2001”, Sisenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques Gironines

RUESTES, C. (2001): L’espai públic a les ciutats romanes del conventus Tarraconensis: els fòrums, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, UAB, Servei de Publicacions, Bellaterra

SILLIÈRES, P.; MAGALLÓN, M.A.; NAVARRO, M. (1995): El municipium Labitolosanum y sus notables novedades arqueològicas y epigráficas”, Archivo Español de Arqueologia, 68, pp. 107-130