Dins de la nostra estratègia d’anar cercant informació sobre el subsòl abans de fer una intervenció arqueològica, durant el 2017 vam programar una prospecció amb GPR (Ground Penetrating Radar) per cobrir tots els carrers al sud del fòrum i també l’àrea de la sagrera de l’església de Santa Maria dels Àngels.

Àrea de prospecció

L’objectiu principal era trobar indicis del tancament del fòrum en les seves vessants occidental i sud, així com traces del tancament del peristil i la basílica. Per suposat, algunes d’aquestes restes segurament es troben sota les cases particulars a les quals no es pot accedir.

Prospecció amb GPR Leica DS-2000

El dia 5 maig es va realitzar aquesta prospecció programada en col·laboració amb l’empresa Leica-Geosystems. Es va fer servir un GPR (georadar Leica DS2000) muntat sobre un carro amb una antenna que permetia georeferenciar els resultats. En total es van dur a terme 50 radiogrames a distàncies de 70 cm – potser s’hauria d’haver fet a una escala més petita de 25 cm – , cosa que permetrà disposar d’una imatge del subsòl adjacent al fòrum a diferents fondàries. En el moment de la prospecció ja es van detectar en pantalla algunes anomalies, i posteriorment s’han analitzat per veure si pertanyen a anomalies modernes o arqueològuiques.

 

Imatge dels radiogrames

La prospecció geofísica s’ha fet en col·laboració amb Leica-Geosystems. Aquesta empresa ha pogut posar en pràctica un dels seus equips (Leica DS2000) amb antenes de 250 a 700 MHZ, que permeten una visió acurada d’anomalies situades a 2,5 metres de profunditat. L’equip es completa amb un GPS incorporat per georreferenciar totes les línies que es van prospectant sobre una imatge de satèl·lit base de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

Resultats finals

Tots els radiogrames s’han analitzat individualment i després s’han interpolat les dades per crear capes (slieces) a diferents fondàries. Aquesta tasca s’ha fet en col·laboració amb la Teresa Teixidó (Servei de Geofísica, Universitat de Granada), per posteriorment analitzar les característiques de les anomalies i veure si es tracten de restes modernes o arqueològiques. En la imatge apareixen en verd totes les anomalies que semblen identificar les estructures modernes, mentre que en vermell aquelles que són possiblement arqueològiques. Una de les troballes més destacades és l’anomalia 2 que podria identificar el mur de tancament sud del fòrum.