La campanya arqueològica del 2020 ha estat afectada pel COVID-19 i per aquesta raó s’ha hagut d’endarrerir el seu inici a mitjans del mes d’Agost – concretament el dia 17, La intervenció ha continuat durant els mesos de setembre i octubre, per concloure el dia 28 d’octubre.

1. Zona oriental exterior del fòrum

L’any 2019 es va excavar una trinxera de 2 metres paral·lela al mur oriental en la seva part exterior, on semblava identificar-se un nivell d’ús o via. En la campanya del 2020, es volia confirmar aquest punt i la seva datació, i també l’amplada de la via, i per això s’ampliava 2,3 metres més fins arribar a un mur paral·lel que es trobava sota la casa tardoantiga.

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020
Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

S’ha arribat a un estrat que sembla el nivell d’ús contemporani al fòrum, si bé el mur paral·lel es troba volat. S’ha quedat pendent trobar material per datar aquest estrat. D’altra banda, s’han completat l’excavació de trinxera de fonamentació del mur oriental, fins arribar a la seva banqueta. Segurament el seu material ens confirmarà la data de construcció del mateix que ja es situava en les darreres dècades del segles I aC. La trinxera de fonamentació documenta una banqueta de pissarra que s’ha conservat complerta i una alçada del mur que arriba en algun punt a 1,90 metres.

Banqueta de fonamentació del mur oriental
Banqueta de fonamentació del mur oriental

En la part inferior de la trinxera, encara no s’ha arribar al nivell d’ús, però es troben restes d’escòries metàl·liques i possiblement ceràmiques. Segurament està relacionat amb la piscina de decantació d’argiles circular trobada a la part baixa de la trinxera.

2. Zona central del fòrum a prop del temple

Inicialment es volia excavar en extensió connectant l’excavació del temple amb la de la part oriental, però no s’han pogut treure els serveis de gas, aigua, gas i electricitat que encara travessen pel mig el fòrum. Per aquesta raó, s’han mantingut dos testimonis longitudinals de N-S que mantenen aquests serveis, i s’ha excavat al seu interior creant 3 quadres de 5×5 metres.

Després d’un primer rebaix a màquina, es van reconèixer un forat modern de pagès i un gran forat modern produït per una rotatòria, que ens va permetre reconèixer la probable estratigrafia de tot quest espai central. En la part superior d’aquest sondeig central apareixia, una mica malmès l mur septentrional del fòrum i una canal de rec modern que es va enregistrar en detall. En aquest moment.

Estratigrafia de la rotatòria
Estratigrafia de la rotatòria

S’està excavant en extensió tota aquesta franja central a on es documenta un gran estrat d’enderroc amb fragments de pissarra que en la part septentrional es combina amb estuc, potser indicant un altre estrat del qual no coneixem la relació estratigràfica amb l’anterior. Des de l’excavació inicial del forat de pagès modern, s’ha documentat diversos enderrocs de pedra i argila segurament de fases tardoantigues o altmedievals.