La campanya arqueològica del 2021 s’ha seguit amb força normalitat respecte a l’any anterior, malgrat la persistència del COVID-19. Amb l’inici de la vacunació generalitzada, les diferents campanyes realitzades han estat cada cop més segures, i sense cap tipus d’incidència. Vam iniciar les campanyes el mes de maig (3 de maig-1 de juny) per seguir excavant la zona central del fòrum i fer una rasa per portar els serveis de gas i electricitat per la zona oriental exterior del fòrum. Tan punt com aquests serveis siguin traslladats a l’exterior del fòrum, es podran excavar els dos testimonis de la part central i connectar les diverses zones d’excavació.

  1. Zona central del fòrum a prop del temple

Dins de l’espai central es van concentrar els esforços en excavar els estrats tardoantics del quadre 1, aquell que es trobava a la part nord tocant el mur septentrional del fòrum. S’havien documentat una sèrie d’estrats d’enderroc, que es van desmuntar ordenadament fins arribar al mur occidental de tancament de l’habitació 2, del qual hi ha una pedra que podria ser la llinda. Un dels detalls més interessants, però que no s’ha pogut completar la seva excavació per culpa del testimoni del servei del cable elèctric, és la preparació del terra de l’habitació 2. Sembla que hi ha un preparat del terra per col·locar placats quadrats d’opus sectile (veure figura 1).

Fig .1 Quadre 1: Nivell d’ús de l’habitació 2 amb un preparat del terra

Del quadre 2, s’han excavat nivells d’enderroc tardoantic, i fins i tot un nivell d’ús, encara que és difícil d’establir la seva cronologia per la manca de material datant. L’espai delimitat pel mur 9 i el mur 2 tardoantic té per sota dels nivells tardoantics, un nivell vermellós amb restes rubrefactades com si sigues un espai de forja o d’activitat metal·lúrgica, i que cronològicament podria correspondre a la fase 2 del fòrum datada en els segles III-IV dC. Aquest estrat ha quedat pendent d’excavació per properes campanyes, i és una dels pocs signes d’activitat ben documentada de la fase 2.

Fig.2 Quadre 2: estrat rubefractat entre els mur 2 i 9 de la fase II

Pel que fa al quadre 3 amb el forat de màquina, a l’extrem nord entre el mur 2 tardoantic i el mur del podi 453 s’han recollit un gran nombre de marbres d’escultures fragmentats (veure figura 3), que es feien servir com a materials constructius en un mur tardoantic.

Fig. 3. Quadre 2: Acumulació de marbres entre els murs 2 i 453

Rasa exterior oriental pels serveis

El segon gran objectiu de la campanya de maig era preparar la rasa que anant per la part nord i oriental del fòrum faria passar els serveis d’electricitat i gas fora de la zona d’excavació interior. La rasa té una amplada mitjana de 100-90 cm, a excepció de la zona de l’exedra a on només s’han pogut fer uns 60 cm. La fondària està al voltant de 60-70 cm. En el mes de maig es va traçar el recorregut i es va excavar tota aquella zona amb potencial arqueològic (veure figura 4).

Fig. 4. Rasa per on passaran els futurs serveis de gas i electricitat

De les intervencions en la rasa s’ha pogut reconèixer un torrent natural de les aigües de la muntanya, i sobretot que en la part baixa, propera a la porta, hi havia un drenatge de pedres per facilitar la circulació de les aigües pluvials (veure figura 5). Durant els dies d’excavació, s’ha pogut confirmar que el drenatge no servia per filtrar les aigües cap a capes inferiors del subsòl sinó per permetre que seguissin baixant fins a l’exedra, a on si que es filtraven cap al subsòl.

Fig. 5. Drenatge de pedres (rudus) paral·lel al mur oriental i proper a la porta

A final de la campanya de l’agost a l’octubre es  va completar l’excavació de la rasa, amb l’ajut de màquina, i tan sòls quedava completar les dues connexions als extrems als trams dels serveis ja existents.

3. Rampa de la zona oriental del fòrum

Abans de la campanya d’agost i setembre del 2021 vam fer una rampa amb una excavadora per tal de facilitar l’accés lateral als vianants (veure figura 6).

Fig. 6. Rampa que passa pel nord i la zona oriental del fòrum

Al rebaixar el peu de mont vam poder constatar en el tall, la presència d’un canal natural que conduïa les aigües de la muntanya cap a la part oriental del fòrum, i restes d’activitat antròpica a ambdós costats del canal. La figura 7 il·lustra el perfil de la canal en el tall deixat al construir la rampa lateral, i mostra clarament la possible direcció de les aigües pluvials procedents de la muntanya.

Fig. 7. Perfil de la canal natural per sobre de la rampa

La troballa de restes antròpiques a banda a banda de la canal requerien d’un estudi més detallat, i per això es va decidir de fer 4 sondeigs  de 2×2 metres per tal de veure si existien estructures associades a les concentracions de materials ceràmics i constructius, així com reconstruir l’antiga orografia del peu de muntanya.

Un dels sondeigs (núm. 1) es va fer a la part baixa de la rampa, a prop d’on estava la franja del mur oriental, que es considerava com nivell d’ús. A la part alta de rampa, es va fer el sondeig 2 a la zona més oriental, mentre que el 3 i 4 es trobaven no gaire lluny de l’actual carrer. En el cas del sondeig número 1 , ens vam adonar que tota aquella zona està molt alterada per les excavacions del 1997 al 2003 que van crear un talús artificial, al costat de la finca del veí. Malgrat que es va baixar més d’un metre, seguien apareixen plàstics i llaunes, i ja s’estava al nivell de la UE-331 de la fase II (segles III-IV dC) del fòrum.

Pel que fa als sondeigs 3 i 4, eren força estèrils amb poca presència de ceràmiques i sobretot de tegulae. Això sí, a uns 1,50 metres es va trobar el terreny natural, que ens va permetre considerar que l’orografia de la base de la muntanya era molt més suau, i que s’havia terrassat en la part nord al construir el fòrum.

Fig.8. Sondeig 2 de la rampa lateral

Pel que fa al sondeig 2 (veure figura 8), es van trobar força materials i restes de pissarres amb cronologies que van des d’època altimperial fins a època preaugustea, a un 1,90 metres a on vam parat temporalment. Aquest sondeig inacabat, segurament es podrà completar en properes campanyes ja que ens dona activitat prèvia a la construcció del fòrum, com si l’espai fos ocupat amb anterioritat (material iberoceretà i romano-republicà).