Es preveu, entre els anys 2018 i 2021, efectuar treballs de camp d´excavació de dos mesos totals de durada per any, preferentment entre els mesos de juliol i octubre, que podrien implicar també alguna nova prospecció geofísica de tipus més puntual i localitzat. S`ha de tenir en compte que, en circumstàncies normals, els treballs d’excavació mantindrien el seu ritme fins la fi del Pla Quadriennal, mentre els sondejos anirien disminuint progressivament, amb la reducció de la superfície a prospectar.

Plànol de la zona del fòrum a l’any 2018

Donat que la part central del fòrum coincideix amb la presència d’un carrer que el travessa de nord a sud, juntament amb canalitzacions i d’altres serveis, una de les primeres accions de l’Ajuntament en l’any 2018 serà canviar l’itinerari d’aquest carrer per tal que rodegi el fòrum per la seva vessant oriental per enllaçar amb el C/Iulia Libica. Aquest canvi urbanístic permetrà excavar tota la part central del fòrum, i fins i tot ampliar l’espai d’intervenció a una part de la sagrera de la parròquia de la Mare de Déu, i poder excavar el temple en tota la seva amplitud. Per tant, un cop es modifiqui la circulació d’aquest carrer, les condicions milloraran per permetre un excavació en extensió.

Un cop confirmat que es tracta d’un fòrum, les intervencions de la quadriennal 2018-2021 tenen com a objectius:

  • Completar l’excavació del temple juntament amb totes les construccions tardanes posteriors que s’adossen en ell
  • Acabar d’entendre la funció de l’exedra i el possible aterrassament artificial d’aquesta part del fòrum
  • Completar el coneixement del límit sud i oest del fòrum amb sondeigs puntuals a llocs en què s’identificaven anomalies geofísiques (veure figura 16). La zona sud és de difícil intervenció però es podrien fer sondeigs en el carrer de la Colomina, paral·lel al C/Iulia Líbica
  • Identificar els sistemes de gestió de les aigües dins del fòrum
  • Analitzar el possible urbanisme a l’exterior del fòrum, per la qual cosa es farà algun sondeig a la zona de Puig Castell
Imatge de dron 2018

Al costat dels treballs d’excavació, que poden implicar la descoberta de noves estructures, considerem del tot decisiu procedir a la seva consolidació arqueològica de forma paral·lela i complementària a la pròpia investigació. Es tracta d’un objectiu bàsic per evitar la seva progressiva degradació, i facilitar al mateix temps una lectura entenedora del conjunt. Aquesta consolidació i recreixement puntual de l’alçat i el coronament de les estructures més malmeses s’efectuarà emprant la mateixa pedra procedent dels nivells d’enderroc de l’excavació, lligada amb morter biocalce. Es preveu realitzar una campanya de consolidació anual entre els mesos d’estiu i tardor, en funció dels volum d’estructures aparegudes, i també fer el manteniment del conjunt.