Durant la campanya del 2023 s’ha volgut excavar en extensió el testimoni de terra que quedava, per on passaven antigament els serveis d’electricitat i gas. S’ha començat per estrats moderns que cobrien els tres àmbits diferenciats: Q1 (habitació superior), Q2 (corredor porticat) i Q3 (espai de plaça per sota del fòrum). Inicialment els nostres esforços s’han centrat en els àmbits Q2 i Q3, que permetien fàcilment connectar la part central del fòrum amb la part oriental ja excavada.

Després d’una primera fase d’excavacions al fòrum de Llívia entre els mesos d’abril i maig del 2023, a on s’ha pogut rebaixar tota la zona alliberada dels serveis d’aigua, gas i electricitat, ara estem en un moment adequat per connectar totes les estratigrafies del fòrum. Un gran estrat de Nord a Sud (UE 750) que estava per sota els serveis alliberats permet relacionar els diversos àmbits i habitacions de la part superior, com es pot veure en la figura 1.

Figura. 1: Presència d’un estrat modern (UE 750) que connecta l’extrem

Nord i Sud del fòrum i els 3 àmbits

Les nostres actuacions s’han centrat en els àmbits Q2 i Q3 des d’abril i maig fins l’octubre, per tal de connectar els murs del podi i delimitar les diverses habitacions. També s’ha descobert el que quedava del mur d’opus spicatum datat en la tercera fase del fòrum (segle V dC) i que ens ha proporcionat novament alguns restes escultòrics, sobretot d’extremitats, que haurem de relacionar amb tota la resta de marbres que ja disposem (veure figura 2).

Figura 2: Fragments de marbres trobats en el mur d’opus spicatum tardoantic, i mostren restes d’extremitats d’escultures

Aquest mur tardoantic segueix la mateixa orientació que ja teníem, però desapareix en un punt, que imaginem seria una porta d’accés a les habitacions superiors (veure figura 3). Això vol dir que el possible accés, que s’havia localitzat en les campanyes preventives del 1998 al 2002, no és el correcte, i si el nou accés. També coincideix, que aquesta possible porta del mur d’opus spicatum estaria a la mateixa alçada que l’accés entre el Q2 i el Q1, a on hi ha una porta altimperial que es tapiada en un moment posterior.

En aquest espai del Q2, es documenten diversos estrats tardoantics i un molt clar de preparació del nivell d’ús fet amb terra i pedra de pissarra (segle V dC). El nivell d’ús superior és de tan sòls terra més apiconada i anivellada.  En el cas del Q2 també s’han estat rebaixant els estrats de rebliment tardoantics, d’on s’ha recuperat una síliqua de plata de Constanci II (337-361 dC)(UE 824) i un fragment de marbre amb uns dits del peu. S’ha arribat a nivells de la segona fase (finals II dC-principis del III dC).

Figura 3: Un dels murs del podi, parcialment espoliat, però que connecta amb els murs orientals

Pel que fa al mur nord que comunica amb l’habitació 2, sabem que es tapia la porta en un moment que encara resulta difícil de precisar, però sembla que sigui la fase 3 (V-VII dC). La figura 4 il·lustra l’estat del Q2 al setembre de 2023, a on es veu la resta del mur d’opus spicatum, i sobretot el mur nord que comunica el Q2 i Q1. L’excavació del tapiat de la porta el deixem fins que en el Q1 s’arribin als mateixos estrats i es pugui fer una visió de tot el conjunt.

Figura 4: Visió de la Q2 amb el mur superior a on es troba la porta a l’habitació

Per tant, a final de campanya s’han deixat alguns estrats per excavar en el Q2 i que lligarien amb la zona del Q1 i la gran habitació. A nivell cronològic ens hem quedat en la segona fase, molt a prop del nivell d’ús que havien reconegut en campanyes anteriors. Encara que resten estrats per excavar, s’ha decidit de posar graves vermelles en aquest sector, per tal de preservar-lo i facilitar la comprensió per part dels visitants (veure figura 5).

Aquest any, s’ha duplicat l’extensió de les graves tant a l’espia de les habitacions superiors com a la plaça del fòrum, duplicant per 2 l’espai visible pels visitants. Hi ha una voluntat expressa de començar a condicionar el fòrum per usos posteriors, i que mentre estem completant l’excavació del què resta, puguin gaudir de les estructures ja excavades.

Malgrat que alguns espais quedin coberts per les graves, el proper any les retirarem provisionalment per completar l’excavació del que resta en el Q2 i Q3.

Figura 5: Graves vermelles cobrint la Q2 al final de la campanya

L’altre intervenció important i que ens ha donat resultats destacats és l’excavació del Q3, o sigui l’espai al sud del pòdium que ocupava la plaça del fòrum. Un dels temes que s’havia d’acabar de concretar eren les suposades escales laterals del temple. Aquest era un dels interessos de la campanya 2023, per tal de conèixer com es fa l’accés des de la cota de la plaça primigènia fins a la plataforma que connecta el corredor porticat i la pronaos del temple.

De fet, després d’anar rebaixant estrats adossats a la plataforma i el pòdium, no s’han pogut trobar estructures que poguessin representar els esglaons de les escales, i hores d’ara no hi ha espai per situar cap estructura sòlida de pedra que pugui superar aquesta alçada. Això si, s’ha torbat força material, restes d’estuc pintat i una estructura d’estuc que ens va fer pensar inicialment en les escales (veure figura 6), però ara sabem que no és així.

Figura 6: Restes d’estuc d’una possible estructura adossada a la plataforma

Figura 7: Espai de la Q3 amb la plataforma que connecta la pronaos del temple i el podi

Si bé encara disposem de la plataforma de la zona occidental, per tal de veure si realment hi ha escales laterals, hores d’ara ens plantegem que potser no hi havia una accés directe des de la plaça a la pronaos, sinó que els sacerdots havien de passar per la zona porxo i la zona porticada fina arribar a la plataforma i la pronaos. Esperem esbrinar-lo en properes campanyes.

Potser un dels espais més gratificants a nivell estratigràfic i de materials és l’espai de la plaça del fòrum. Inicialment es creia que ja en la fase 2, s’havia acolmatat tota la plaça amb terra i materials, però ara tot sembla més complicat. A l’espera de confirmar-lo amb l’estudi dels materials de cada estrat, que el major rebliment fins a què la plaça tingués la mateixa cota que el pòdium, es realitza en la fase 3 del segle V dC. Al menys, algunes ceràmiques (olles reduïdes de grans dimensions i TSA Clara) semblen situar-nos en aquest moment.

D’altra banda, hi ha un nivell d’incendi a la part inferior que es podria associar al nivell rubrefactat de la Q2, que té materials de segle I dC – sigil·lades, marmorates i monedes republicanes i del segle I dC (dentat republicà de J.Cèsar, denari de Q.Pompeius Rufus i moneda de Claudi) – per sobre del qual es posarà un nivell aixecat de la plaça. Degut a la cronologia dels materials (encara pendents de classificar) situaria un incendi en la primera fase que suposaria una remodelació del fòrum i aixecament de la plaça, en aquesta mateixa fase I. potser a finals del I dC o principis del II dC.

Donada la importància de l’estratigrafia que rebleix la plaça del fòrum per establir la seva evolució al llarg del temps, farem C14 a una mostra d’ossos de fauna que disposem de cada estrat. D’aquesta manera tindrem una datació paral·lela a la que proporciona la ceràmica i les monedes i veurem la validesa de les nostres hipòtesis.

Per últim, hem aconseguit arribar al nivell d’ús de la plaça – o sigui al nivell original de la fase 1, ja que s’ha trobat en una superfície de graves amb la seva preparació que es neteja fàcilment, i que per ara no té cap signe d’estar empedrat. Aquesta nivell d’ús de la plaça en època fundacional del fòrum (augusteu) ens permetrà ara relacionar les cotes tots els elements arquitectònics del fòrum (portes, pòdium, pronaos, temple, habitacions, porticat). Això també ens permetrà entendre detalls bàsics com la recollida d’aigües i la seva evacuació.

Deixem pel final l’àmbit 1 (Q1) en el qual quasi no s’ha intervingut en la primavera, però si a l’estiu si bé no al nivell del Q2 i Q3. És un àmbit rellevant que té diverses àrees d’actuació, si bé ens hem concentrar en la terra del testimoni dels cables elèctrics. Aquest àmbit permet veure com es relacionen les dues habitacions de la part septentrional, tant la que toca al mur oriental del temple com l’anomenada habitació 2, que ara ha agafat unes dimensions diferents, i per tant una funció més important de la que es preveia inicialment.

Figura 8: Perfil dels estrats tardonantics de la Q1

El Q1 que és l’àmbit nord que limita amb el mur septentrional del fòrum és el que més estratigrafia presenta. Comença amb un estrat tardonantic que cobreix els tres àmbits de nord a sud, i ens permet connectar totes les estratigrafies. L’estrat té una gran potència i es completa amb d’altres que segurament són esllavissades produïdes per la pròpia pendent de la part baixa de la muntanya. En la part surt de sector, es troba el mur de tancament de l’àmbit, i connecta amb el sector Q2. En aquesta part del mur sembla possible l’existència d’una porta delimitada per granits, destruïts en època tarrdoantiga. El mur no està completament excavat, per la qual cosa sembla una hipòtesi plausible que s’ha de confirmar. Sigui com sigui, aquesta habitació 2 esdevé ara l’espai més gran conegut al fòrum, i potser amb una funció de curia o sala de reunió, que posteriorment es compartimenta.

S’ha acabat la campanya del 2023 amb els nivells tardoanticsque cobrien el mur que delimita el Q1 i Q2, o sigui que la propera campanya es descobrirà aquesta part i el tapiat de la porta d’accés entre aquests espais.

La campanya de Iulia Libica ha finalitzat el mes d’octubre, i tal com dèiem, a l’acabar la campanya s’han cobert amb graves els espais de la Q2 i Q3, que quasi estan exhaurits arqueològicament. Les següents imatges mostren l’evolució des de final de campanya fins al moment de posar les graves.

Figura 9: Final de campanya de la Q2 i Q3