Des del 2022 al 2025, hi ha la intenció d’excavar la part central del fòrum, un cop s’hagin traslladat tots els serveis d’aigua, gas i electricitat fora de l’espai de les excavacions. El primer objectiu serà excavar els testimonis que quedent pendents a la part oriental del temple. també es vol saber si continua alguna estructura al nord del fòrum, ja que darrera el mur spetentrional s’han trobat alguns materials constructius – potser producte del mateix enderroc de la construcció.

Fig. 1: Vista general del fòrum al setembre del 2022

Un cop completada aquesta part de l’excavació, es planteja la construcció d’una coberta provisional pel temple i poder excavar de nou la part més oriental de l’edicificació. Tenint l’avantatge que després es podran deixar al descubert les restes per tal que puguin gaudir el púbic en general.

La voluntat és excavar tota l’extensió del fòrum i l’espai occidental del mateix, així com descubrir el possible estanc davant del temple i la plaça del fòrum. Juntament amb les intervencions a les Colomines A – actual fòrum – es continuaran fent alguns sondeigs a la part alta del Puig del Castell, per avaluar possibles restes romanes o ibero-ceretanes.