Els darrers mesos de campanya s’han concentrat en l’excavació i documentació de l’espai central, un dels darrers testimonis de tota la seqüència cronològica del fòrum de Iulia Libica. Per aquesta raó, s’ha excavat de forma meticulosa per quadres de 5 metres de costat per tal d’entendre tot el procés d’enderroc de les estructures des d’època moderna fins la romana. Des de l’excavació inicial del forat de pagès modern, s’ha documentat diversos enderrocs de pedra i argila segurament de fases tardoantigues o altmedievals.

Sector central d'excavació
Sector central d’excavació

Les darreres setmanes ja s’han visualitzat els murs que delimiten un àmbit nou que aprofita el mur del podi del fòrum, i es construeix – paral·lel a ell – un mur en opus spicatum de cronologia tardoantiga. A l’espera de confirmar la datació dels materials tant del seu enderroc com construcció, sembla que es tractaria d’un àmbit de finals del IV al VI dC. Un època de remodelació del fòrum que no teníem gaire ben documentada.

Enderroc i murs de l'àmbit tardoantic
Enderroc i murs de l’àmbit tardoantic

Les excavacions d’aquesta zona que continuaran en el proper any, ens permeten veure la continuïtat de murs entre la part occidental i oriental. Malauradament, encara es troben les xarxes de serveis bàsics (aigua, gas…) que impedeixen connectar els diferents sectors del jaciment, que esperem es pugui fer en els propers mesos.

Visió general dels diversos sectors
Visió general dels diversos sectors