Un cop acabada la campanya de Llívia d’aquest any, s’ha començat a adequar el jaciment per la visita. Potser es tracta d’un canvi menor, perquè encara resten moltes transformacions, però ja ha millorat la imatge del nostre fòrum.

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020
Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Per facilitar l’enteniment dels diversos espais ja excavats, s’han posat graves de colors per diferenciar aquests espais. Abans de tirar les graves, es posa un tela que impedeix el creixement d’herbes i es col·loquen uns llistons per evitar que alguna estructura quedi coberta per les graves. I el resultat, és el que apareix en les següents imatges.

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020
Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

D’una banda, tenim les graves vermelles que simularien un opus signinum o un terra preparat amb ceràmica triturada, i que vindria a identificar les habitacions tancades del fòrum. Un segon grup de graves grises que identificarien els espais ombrívoles com seria l’espai porticat del fòrum. I un tercer grup de graves blanquinós que identificaria l’espai obert i solejat del patí interior del fòrum.

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020
Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Encara resta completar l’excavació de la resta de fòrum, i que aquesta separació d’espai sigui més evident, i també tot l’espai exterior al propi fòrum.