Avaluació dels materials didàctics “La Unió Europea: Què és i què fa?”, realitzat per la Comissió Europea Representació a Barcelona

GREDICS (2009SGR468)

Gener-juliol 2010

Materials didàctics i informes finals

Els supòsits de partida (plantejats per la Comissió Europea – Representació a Barcelona)

Tenint en compte el context que des de la pròpia Comissió Europea – Representació a Barcelona contempla, i com s’apunta en el document núm 1 per una banda, molts docents no tenen una comprensió clara de què és la Unió Europea o del que fa, que els materials didàctics existents a la no sempre estan orientats a donar resposta a aquestes qüestion ni sempre són adequats per a ús a l’aula; a més, cal tenir en compte que els docents que vulguin fer el seu propi material didàctic sobre qüestions relatives a la UE tenen força dificultats per fer front a de l’enorme quantitat d’informació que hi ha disponible. I per una altra, malgrat que la UE sigui un contingut obligatori de currículum escolar a Catalunya i de les Illes Balears, els alumnes no sempre acaben l’escoralitat obligatòria amb una idea clara del què és i del que fa la Unió Europea.

Partint d’aquests supòsits, l’estudi que es pretén fer vols ser una valoració dels propis  materials “La Unió Europea: Què és i què fa?” i de la seva implementació a les aules d’ESO, a partir de l’anàlisi de la proposta didàctica, d’entrevistar a alguns professors-es que l’hagin utilitzada i de preguntar als alumnes que els hagin treballat què en saben de la UE després d’haver-la treballada a l’aula.

Certament, és molt necessari que els joves siguin capaços de comprendre i contextualitzar la informació que reben sobre la UE través dels mitjans de comunicació, i d’adoptar una postura crítica i expressar opinions sobre el que la UE és i el que fa. Només així podran exercir com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

 

És per això, que els objectius principals d’aquest estudi pretenen ser:

(a) Analitzar la correspondència dels materials “La Unió Europea: Què és i què fa?” amb el currículum existent a Catalunya i a les Illes Balears.

(b) Valorar la idoneïtat del disseny didàctic dels materials “La Unió Europea: Què és i què fa?” per als alumnes d’educació secundària, a partir de l’anàlisi de la seqüenciació de les activitats d’ensenyament-aprenentatge-avaluació.

(c) Identificar i valorar els usos didàctics que el professorat de secundària en fa dels materials a les aules.

(d) Analitzar els resultats d’aprenentatge dels alumnes d’educació secundària que han utilitzat els materials.

(e) Fer propostes de millora, si s’escau, en funció dels resultats obtinguts (potencialitats i mancances) i del model d’ensenyament-aprenentatge-avaluació que el grup de recerca proposa.

 

Els instruments que es dissenyaran i s’utilitzaran per desenvolupar els objectius d’aquest estudi són els següents:

  • “Anàlisi del contingut” dels materials didàctics i comparació amb el currículum >> objectiu (a)
  • “Anàlisi de la seqüència didàctica” dels materials didàctics i comparació amb els principis de la teoria de l’elaboració de l’aprenentatge >> objectiu (b)
  • “Entrevistes semiestructurades” a alguns professors i professores que hagin implementat els materials didàctics a les seves classes >> objectiu (c)
  • “Qüestionari amb preguntes obertes i tancades” a alguns grups d’alumnes que hagin treballat els materials didàctics >> objectiu (d)