Orientacions metològiques

Què és una qüestió socialment viva? El plantejament dels materials de treball que proposem es basa en el que s’anomena una qüestió socialment viva, el que vol dir que és una temàtica viva per a la societat, viva per a la ciència que l’estudia i viva per a la ciutadania, on s’inclouen també el nostre alumnat.

Les qüestions socialment vives són temàtiques controvertides o problemes socials rellevants, els quals no sempre tenen una solució clara, sinó que hi ha opinions contraposades i es requereix confrontar els raonaments de les distintes opcions i generar un debat constructiu. Es tracta de promoure el debat i posar en joc valors importants de convivència. 

Per tant, treballem les emocions i la racionalitat en aquest projecte. Les persones generem sentiments a partir de les nostres pròpies experiències, de tal manera que les nostres opinions poden estar més influenciades per les emocions que no pas per la raó. Per aquest motiu cal reflexionar sobre els problemes socials actuals, que vivim o que hi són als mitjans de comunicació, i fer dialogar les emocions amb la racionalitat, és a dir, evitar la simplificació dels posicionaments i argumentar sobre la complexitat de les situacions.

Quan treballem l’argumentació pretenem prioritzar el discurs argumentatiu per sobre d’altres tipus de textos. Davant d’una temàtica que dona lloc a posicions diverses i complexes, cal ajudar l’alumnat a construir un relat obert al debat i al consens, que accepti la contra-argumentació, que pugui basar-se en coneixements contrastats, etc.

L’argumentació requereix de la formació d’un pensament crític que valori les opcions i que prengui partit, un pensament dialògic que interaccioni amb les informacions i que estigui obert a la divergència. Dins dels estudis del futur i dels exercicis de prospectiva ens sembla l’enfocament de l’educació per al futur ens aporta idees per ajudar-nos a prendre decisions sobre quina és el món que volem en el futur. 

Per aquest motiu es contemplen els diferents futurs que estan sempre davant nostre: els futurs possibles, probables i desitjables. D’aquesta manera l’alumnat ha de ser conscient que el futur està per escriure i ell té un paper per decidir quin futur vol i per a quin futur està disposat a treballar.

 

  • Moltes activitats parteixen de les experiències de l’alumnat, el qüestionen i li demanen un posicionament, el fan protagonista, li donen un paper actiu, sempre en l’intent que assumeixi el seu rol com a part de la ciutadania amb drets i deures.

 

  • L’objectiu final d’aquesta perspectiva és que els infants participin en un procés d’aprenentatge democràtic prenent una postura davant dels problemes socials i promovent la presa de decisions i el pensament divergent.

 

Sessions i activitats 

La proposta educativa es distribueix en 6 sessions basades en la següent estructura: 

1.   Activitats d’Introducció: Totes les sessions comencen explicant l’objectiu de la sessió i fent un recordatori de què hem aprés per poder avançar i construir d’aquesta manera nous aprenentatges.

2.   Activitats d’Estructuració: És la part principal de la sessió, on es donaran els diferents continguts i es desenvoluparan les diferents activitats d’aprenentatge per tal de reconstruir nous aprenentatges.  

3.   Activitats d’Aplicació: És la part final de totes les sessions, on es farà una activitat de reflexió o de síntesi per comprovar si els nous coneixements de la part de l’estructura s’han consolidat.