El RGPD estableix una regulació més estricta de la figura de l’encarregat del tractament, i amplia les clàusules mínimes que ha de tenir en contracte entre encarregat i responsable.

La LOPDGDD, a la seva Disposició Transitòria Cinquena, regula el règim dels contractes d’encarregat del tractament subscrits abans del 25 de maig de 2018, data a partir de la qual és obligatòria l’aplicació del RGPD, d’acord amb les pautes següents, en el cas que aquests contractes  no s’ajusti a les exigències del RGPD:

  • Els contractes anteriors al RGPD mantenen la seva vigència fins a la data de venciment.
  • Si els contractes s’han subscrit amb vigència indefinida, mantindran la vigència fins el 25 de maig de 2022 (4 anys des de l’aplicació del RGPD).