En quines responsabilitats incorre una universitat si envia dades personals a un destinatari erroni?

L’enviament de dades personals a un destinatari erroni suposa una violació de seguretat, en els termes de l’article 4.12 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes […]

Quines actuacions es poden dur a terme davant d’una divulgació de dades excessives?

El principi de minimització implica que només s’han de tractar aquelles dades personals que siguin necessàries per a les finalitats perseguides. El tractament de dades excessives o inútils és una infracció del RGPD sotmesa a possible sanció. Per tant, només s’han de publicar les dades personals que siguin adequades a la finalitat del tractament. En […]