Es pot donar informació per telèfon sobre dades de persones jurídiques i sobre l’estat de tramitació de factures?

Si la informació es refereix a persones jurídiques, des del punt de vista de la protecció de dades no hi hauria cap inconvenient a facilitar informació. En cas que la informació que es demani contingui dades de persones físiques (per exemple, dades de la persona firmant d’una factura), es recomana no donar informació per telèfon […]

Es pot donar als pares i mares informació acadèmica dels fills o filles majors d’edat?

Els pares i les mares que acreditin que financen els estudis tenen interès legítim en accedir a informació sobre l’expedient acadèmics dels seus fills o filles majors d’edat. En tot cas, caldrà donar-los trasllat de la sol·licitud per si tenen alguna situació particular que els permeti exercir el dret d’oposició del RGPD.  1

Es pot donar informació per telèfon als interessats (persones físiques) sobre el seu expedient?

Per accedir a la informació relativa a un expedient, la persona ha d’acreditar de manera fefaent la seva identitat. Per tant, no s’hauria de donar informació per telèfon si no es té constància inequívoca de la seva identitat. Si, malgrat tot, es considera necessari donar la informació per telèfon, caldria, en tot cas, creuar més […]

Quan un jutjat demana a l’administració un expedient amb motiu d’un procés judicial, l’administració ha de remetre l’expedient complet, incloses dades personals de qualsevol categoria?

Quan el jutjat o tribunal contenciós reclama l’expedient administratiu, hi ha una obligació legal de remetre l’expedient amb les dades personals que hi consten. Estaríem davant d’un tractament de dades que es fa en compliment d’una obligació legal, i per tant seria legítim (art. 6 del RGPD). Cal enviar tota la documentació que consta a […]