Què passa amb els contractes amb encarregats del tractament firmats abans de l’aplicació obligatòria del RGPD?

El RGPD estableix una regulació més estricta de la figura de l’encarregat del tractament, i amplia les clàusules mínimes que ha de tenir en contracte entre encarregat i responsable. La LOPDGDD, a la seva Disposició Transitòria Cinquena, regula el règim dels contractes d’encarregat del tractament subscrits abans del 25 de maig de 2018, data a […]

Què és la protecció de dades?

La protecció de dades és el dret fonamental de les persones físiques a controlar i disposar de les seves dades de caràcter personal. La protecció de dades de caràcter personal està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel […]

Per a què volem la transparència?

La necessitat de transparència en l’actuació de l’Administració està relacionada amb la pròpia necessitat de legitimació democràtica d’aquesta i és un instrument necessari per permetre controlar i avaluar l’actuació de l’Administració, en especial la utilització dels recursos públics, la participació efectiva dels ciutadans en els assumptes públics i també l’exercici dels drets de les persones.

La transparència és un dret fonamental?

La transparència no es recull com un dret fonamental a la Constitució espanyola (CE), però tanmateix sí que és un dret fonamental recollit a la Unió Europea (UE). L’article 42 de la Carta de Drets Fonamentals recull com a tal el dret d’accés als documents de les institucions comunitàries. A l’Estat espanyol el dret d’accés […]

Les diferents administracions públiques poden tenir criteris diferents en l’aplicació del dret d’accés i la protecció de dades?

D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 19/2014, la Comissió de Garantia del Dret d’accés a la Informació Pública, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió d’Accés, Avaluació i Selecció Documental han d’adoptar les mesures de coordinació necessàries per a garantir una aplicació homogènia, en llurs respectius àmbits d’actuació, dels principis […]

Què és la transparència?

La transparència és un principi d’actuació de l’Administració pública en virtut del qual l’Administració ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar-ne la gestió. Inclou tant l’obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat activa), com l’obligació d’atendre les sol·licituds d’informació que facin els ciutadans (dret d’accés a la […]

Delegat de Protecció de Dades de la UAB

En compliment del que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) la UAB ha designat l’Agustí Verde Parera Delegat de Protecció de Dades de la UAB. Les funcions principals del Delegat de Protecció de Dades són les següents: 1. informar i assessorar els responsables o els encarregats del tractament de dades personals, i […]

Quines lleis regulen el principi de transparència?

El principi de transparència és reconegut a l’article 71.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i és regulat per les lleis següents: 1. Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LT), que té caràcter bàsic tret de les excepcions recollides a la disposició final vuitena de […]

Qui garanteix l’equilibri entre transparència i protecció de dades a la UAB?

El delegat de protecció de dades ha d’assessorar i valorar les exigències del RGPD i de la LOPDGDD en relació amb les possibles col·lisions amb les lleis de transparència, verificant que les dades personals facilitades siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats de la publicació. Així mateix, és qui analitza i […]