Les administracions públiques i la nostra Universitat, per a l’exercici de les funcions que ens són atribuïdes per llei, necessitem sempre el consentiment de les persones interessades per tractar les seves dades personals?

La Universitat, com administració pública, tracta la majoria de les dades personals en compliment d’una missió en interès públic o en exercici de poders públics (art. 6.1.e RGPD), i no cal el consentiment de les persones interessades. En els casos en què la UAB tracta dades personals sobre la base del consentiment, caldrà comprovar que […]