Quin tractament es pot fer amb dades reals que apareguin en vídeos elaborats com a contingut d’un curs de formació o que identifiquin proveïdors i la seva facturació?

La legislació sobre protecció de dades només s’aplica a les persones físiques. En tot cas, i pel que fa a la possible publicació o difusió d’aquesta informació, caldrà tenir en compte els possibles compromisos de confidencialitat acordats entre el proveïdor i la UAB.

Es pot fer divulgació de dades d’empleats públics?

Des del punt de vista de protecció de dades, si les dades dels treballadors públics són merament identificatives o de contacte relacionades amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració, es poden transmetre sense el consentiment de la persona interessada, sempre que la finalitat de l’accés sigui només la localització professional del treballador públic […]

Com s’han de fer la publicació de les dades personals a l’e-tauler de la UAB?

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en els casos de procediments de concurrència competitiva (com és el cas dels processos de selecció), s’ha d’identificar les persones afectades exclusivament mitjançant el seu nom i cognoms. Si hi ha coincidència de noms […]

Arran de l’entrada en vigor del RGPD, les administracions ens hem d’adreçar a les persones de les quals tenim dades per donar-los la informació de les dades de què disposem?

Cal valorar l’obligació d’informar les persones afectades, de qui ja havíem recollit les seves dades, sobre els nous aspectes que ara exigeixen els articles 13 i 14 del RGPD i que abans no s’exigien. Aquesta informació addicional es pot facilitar amb motiu de qualsevol comunicació, o si és senzill i no implica gaire esforç (p. […]