Què passa amb els contractes amb encarregats del tractament firmats abans de l’aplicació obligatòria del RGPD?

El RGPD estableix una regulació més estricta de la figura de l’encarregat del tractament, i amplia les clàusules mínimes que ha de tenir en contracte entre encarregat i responsable. La LOPDGDD, a la seva Disposició Transitòria Cinquena, regula el règim dels contractes d’encarregat del tractament subscrits abans del 25 de maig de 2018, data a […]

Com s’ha de fer arribar la informació pública a les persones?

Perquè les persones puguin accedir de manera fàcil a la informació publica, aquesta s’ha de fer pública d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable, mitjançant el Portal de Transparència, tal com s’estableix a l’article 5 de la llei 19/2014. A més a més, a l’article 6. 1 de l’esmentada llei es determina que la […]

Quin és el termini per resoldre les sol·licituds d’accés a la informació pública?

L’article 33 de la llei 19/2014 estableix que les sol·licituds d’accés a la informació pública s’han de resoldre en el termini d’un més, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud, prorrogable per un termini de quinze dies si ho justifica el volum o la complexitat de la informació requerida.    El còmput […]

Arran de l’entrada en vigor del RGPD, les administracions ens hem d’adreçar a les persones de les quals tenim dades per donar-los la informació de les dades de què disposem?

Cal valorar l’obligació d’informar les persones afectades, de qui ja havíem recollit les seves dades, sobre els nous aspectes que ara exigeixen els articles 13 i 14 del RGPD i que abans no s’exigien. Aquesta informació addicional es pot facilitar amb motiu de qualsevol comunicació, o si és senzill i no implica gaire esforç (p. […]

Les administracions públiques i la nostra Universitat, per a l’exercici de les funcions que ens són atribuïdes per llei, necessitem sempre el consentiment de les persones interessades per tractar les seves dades personals?

La Universitat, com administració pública, tracta la majoria de les dades personals en compliment d’una missió en interès públic o en exercici de poders públics (art. 6.1.e RGPD), i no cal el consentiment de les persones interessades. En els casos en què la UAB tracta dades personals sobre la base del consentiment, caldrà comprovar que […]

A Catalunya conviuen dues lleis que regulen la transparència -la llei estatal i la catalana-. Quina és la seva aplicabilitat? Què passa en cas de discrepància?

La Llei 19/2013 té caràcter bàsic en la major part del seu articulat (regula les obligacions de publicitat activa, els aspectes essencials del dret d’accés a la informació pública i el procediment per a fer-lo efectiu), tot i que això no impedeix que les lleis autonòmiques puguin entrar a regular qüestions no abordades pel legislador […]

Què és la protecció de dades?

La protecció de dades és el dret fonamental de les persones físiques a controlar i disposar de les seves dades de caràcter personal. La protecció de dades de caràcter personal està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel […]

La transparència és un dret fonamental?

La transparència no es recull com un dret fonamental a la Constitució espanyola (CE), però tanmateix sí que és un dret fonamental recollit a la Unió Europea (UE). L’article 42 de la Carta de Drets Fonamentals recull com a tal el dret d’accés als documents de les institucions comunitàries. A l’Estat espanyol el dret d’accés […]

Les diferents administracions públiques poden tenir criteris diferents en l’aplicació del dret d’accés i la protecció de dades?

D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 19/2014, la Comissió de Garantia del Dret d’accés a la Informació Pública, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió d’Accés, Avaluació i Selecció Documental han d’adoptar les mesures de coordinació necessàries per a garantir una aplicació homogènia, en llurs respectius àmbits d’actuació, dels principis […]