Es pot accedir a informació pública sotmesa al secret professional?

Un dels límits al dret d’accés a la informació pública és el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’administració pública, sempre que aquest secret o aquesta confidencialitat estiguin establerts per una norma amb rang de llei (art. 21.1.c de la Llei de transparència). Així mateix, l’accés a la informació pública es pot […]

Es pot accedir a la identitat i la signatura de professionals?

L’accés a la identitat dels professionals està avalada tant per la llei de transparència, com la llei de contractes del sector públic, i també per l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Pel que fa a la signatura, especialment la […]