Quin contingut ha de tenir la publicació de les relacions de llocs de treball?

L’article 9.1.d) de la Llei de Transparència obliga a publicar al portal la relació de llocs de treball RLT del personal funcionari, laboral i eventual, i la plantilla i la relació de contractes temporals i d’interinatges no vinculats a cap lloc de treball de l’esmentada relació. La informació que recull l’RLT es refereix als llocs […]

Es pot accedir a la informació sobre nomenament d’interins?

Si es tracta d’un procediment de concurrència competitiva, cal aplicar les previsions de la Llei de Procediment Administratiu pel que fa a l’obligació de publicitat, i, d’acord amb la LOPDGDD, la identificació de les persones afectades s’haurà de fer amb el seu nom i cognoms, sense cap altra dada identificativa. Quan hi hagi coincidència en […]