Pot una empresa concessionària d’un servei públic traslladar a l’administració titular del servei la identitat de persones usuàries que hagin realitzat alguna a la concessionària?

Aquesta actuació per part de l’empresa concessionària és un tractament de dades que haurà de complir els principis del tractament i tenir base legitimadora. En principi, caldria el consentiment de les persones afectades. Si el contracte o els plecs de clàusules obliguen la concessionària a comunicar a l’administració les queixes i suggeriments dels usuaris, hi […]

Es pot accedir a la identitat i la signatura de professionals?

L’accés a la identitat dels professionals està avalada tant per la llei de transparència, com la llei de contractes del sector públic, i també per l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Pel que fa a la signatura, especialment la […]

Quines actuacions es poden dur a terme davant d’una divulgació de dades excessives?

El principi de minimització implica que només s’han de tractar aquelles dades personals que siguin necessàries per a les finalitats perseguides. El tractament de dades excessives o inútils és una infracció del RGPD sotmesa a possible sanció. Per tant, només s’han de publicar les dades personals que siguin adequades a la finalitat del tractament. En […]

Què vol dir el principi de minimització? Com s’aplica quan cedim dades a terceres persones?

El principi de minimització significa que només s’han de tractar aquelles dades personals que siguin estrictament necessàries per a les finalitats del tractament. El tractament de dades personals excessives o inútils és una infracció del RGPD. Quan algú ens demana informació o té dret com a interessat a accedir a informació que conté dades de […]