Quins són els terminis de conservació de les dades personals en poder de les administracions públiques?

Com a principi general, el RGPD estableix que les dades personals s’han d’eliminar quan ja no siguin necessàries per a les finalitats del tractament. No obstant això, hi ha legislació específica que obliga a conservar la informació més enllà d’aquest termini, com és el cas de les Taules d’Accés i Avaluació Documental en relació amb […]

Es pot accedir a dades personals d’un antic docent de la UAB mort amb finalitats històriques o de recerca?

La legislació sobre protecció de dades no és d’aplicació a les persones difuntes. Per tant, no  hi hauria cap impediment en l’accés a les dades des d’aquest àmbit. No obstant això, la LOPDGG permet a les persones vinculades amb el difunt per raons familiars o de fet sol·licitar accedir a les dades i exercir els […]

Quines restriccions legals hi ha per accedir a documentació històrica ubicada en arxius públics?

Els documents continguts en arxius públics tenen la consideració d’informació pública als efectes de la Llei de transparència. Per tant, qualsevol persona té dret a accedir als documents integrants d’un arxiu públic sense més limitacions que les previstes a la Llei de transparència. La mateixa Llei de transparència preveu que l’accés a la informació pública […]