Es pot donar informació per telèfon sobre dades de persones jurídiques i sobre l’estat de tramitació de factures?

Si la informació es refereix a persones jurídiques, des del punt de vista de la protecció de dades no hi hauria cap inconvenient a facilitar informació. En cas que la informació que es demani contingui dades de persones físiques (per exemple, dades de la persona firmant d’una factura), es recomana no donar informació per telèfon […]

Es pot donar informació per telèfon als interessats (persones físiques) sobre el seu expedient?

Per accedir a la informació relativa a un expedient, la persona ha d’acreditar de manera fefaent la seva identitat. Per tant, no s’hauria de donar informació per telèfon si no es té constància inequívoca de la seva identitat. Si, malgrat tot, es considera necessari donar la informació per telèfon, caldria, en tot cas, creuar més […]

Es pot accedir a dades professionals que constin en expedients de l’administració?

L’accés a qualsevol informació pública que contingui dades de caràcter personal ha de complir amb les previsions de la Llei de Transparència: Dades identificatives referides a l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’administració: sense restriccions. Dades de categories especials: consentiment previ de la persona afectada, que s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud d’accés a la […]