Quin contingut ha de tenir la publicació de les relacions de llocs de treball?

L’article 9.1.d) de la Llei de Transparència obliga a publicar al portal la relació de llocs de treball RLT del personal funcionari, laboral i eventual, i la plantilla i la relació de contractes temporals i d’interinatges no vinculats a cap lloc de treball de l’esmentada relació. La informació que recull l’RLT es refereix als llocs […]

S’han de publicar les resolucions d’autorització de compatibilitat i les dades concretes de la segona activitat?

El criteri de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades és que per assolir la finalitat de transparència no cal publicar el text íntegre de la resolució, sinó que n’hi ha prou de publicar-ne un extracte, amb la informació rellevant per assolir la finalitat de la transparència. Aquesta informació és la següent: Nom i cognoms de […]

Cal informar els beneficiaris de la publicitat de les subvencions?

La publicitat de les subvencions és un tractament de dades que exigeix, entre d’altres, el compliment del principi de transparència. Per tant, a les bases de la convocatòria s’haurà d’informar les persones interessades que la resolució des publicarà en compliment de l’obligació legal derivada de la Llei de transparència, la LOPDGDD i la llei de […]

Cal identificar els beneficiaris d’una subvenció?

L’article 15.1.c de la Llei de transparència de Catalunya obliga a publicar en el Portal de transparència la informació sobre subvencions i ajuts públics atorgats, amb indicació de l’import, l’objecte i la identitat dels beneficiaris. En aplicació de la Disposició Addicional Setena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades […]

Es pot accedir a dades personals d’un antic docent de la UAB mort amb finalitats històriques o de recerca?

La legislació sobre protecció de dades no és d’aplicació a les persones difuntes. Per tant, no  hi hauria cap impediment en l’accés a les dades des d’aquest àmbit. No obstant això, la LOPDGG permet a les persones vinculades amb el difunt per raons familiars o de fet sol·licitar accedir a les dades i exercir els […]

Es poden comunicar, publicar o compartir les dades de contacte de les entitats incloses en el registre de grups d’interès?

D’acord amb l’article 46 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), el registre de grups d’interès és públic. I, en la mesura que es tracta d’informació elaborada per l’administració i que obra en el seu poder, és informació pública en el sentit de […]

Quins límits hi ha a l’accés a dades personals publicades a Internet i la indexació dels cercadors?

Quan l’administració ha de publicar resolucions o actes administratius que continguin dades de caràcter personal, ha de complir els principis del tractament, específicament en aquests casos, el principi de finalitat, de minimització i de limitació del termini de conservació de les dades. L’accés universal a la informació és inevitable per compliment d’obligació legal, tant pel […]