En quines responsabilitats incorre una universitat si envia dades personals a un destinatari erroni?

L’enviament de dades personals a un destinatari erroni suposa una violació de seguretat, en els termes de l’article 4.12 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes […]

Què passa si algun empleat de la Universitat accedeix a dades personals per a les quals no està autoritzat?

El personal de la UAB ha de poder accedir a les dades personals que els siguin necessàries per al desenvolupament de les seves funcions. L’accés a altres tipus de dades personals suposaria una violació de la confidencialitat que podria comportar responsabilitats per a la Universitat davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i també responsabilitats […]