Quin tractament es pot fer amb dades reals que apareguin en vídeos elaborats com a contingut d’un curs de formació o que identifiquin proveïdors i la seva facturació?

La legislació sobre protecció de dades només s’aplica a les persones físiques. En tot cas, i pel que fa a la possible publicació o difusió d’aquesta informació, caldrà tenir en compte els possibles compromisos de confidencialitat acordats entre el proveïdor i la UAB.

Es pot fer divulgació de dades d’empleats públics?

Des del punt de vista de protecció de dades, si les dades dels treballadors públics són merament identificatives o de contacte relacionades amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració, es poden transmetre sense el consentiment de la persona interessada, sempre que la finalitat de l’accés sigui només la localització professional del treballador públic […]

S’han de publicar les resolucions d’autorització de compatibilitat i les dades concretes de la segona activitat?

El criteri de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades és que per assolir la finalitat de transparència no cal publicar el text íntegre de la resolució, sinó que n’hi ha prou de publicar-ne un extracte, amb la informació rellevant per assolir la finalitat de la transparència. Aquesta informació és la següent: Nom i cognoms de […]

Poden els sindicats accedir a la nòmina d’un treballador i a tots els conceptes que hi apareixen?

Els sindicats només poden accedir a aquella informació que sigui necessària per al desenvolupament de les funcions que li atribueix la legislació vigent: EBEP, Estatut dels Treballadors, Llei de la Seguretat Social, Llei de Llibertat Sindical, etc. D’acord amb la doctrina de les Autoritats de Protecció de Dades, la informació a què poden accedir els […]